Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2014.ZW

 

Opole 2014-04-16
OŚ.6341.49.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 24 marca 2014 r. przesłane wg. właściwości do Starosty Opolskiego przez Prezydenta Miasta Opola przy piśmie nr OŚR.6341.20.2014.MK z dnia 04.04.2014 r.) pana Marcina Jarosza z Biura Pro-Plan we Wrocławiu z siedzibą 51-640 Wrocław ul. Braci Gierymskich 156, pełnomocnika Gminy Popielów, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Wójta Gminy Popielów (pismo nr OR-077-15-2014 z dnia 26.03.2014 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w m. Stare Kolnie przejść: pod rzeką Stobrawą w km 6+770 oraz pod prawostronnym obwałowaniem przeciwpowodziowym tegoż cieku Stobrawa-Stare Kolnie w km 22+760, pojedynczym kablem energetycznym niskiego napięcia typu YAKY 0,6/1kV, 4 x 16 mm2, 3 faz, 400 V, zabezpieczenie przelicznikowe 40A, w rurze ochronnej PE-RC DN90 (lub SRS-G) o długości łącznej L = 61,00 m, na głębokości min. 1,75 m pod dnem rzeki (tj. rzędna góry rury osłonowej 137,23 m npm) oraz 0,65 m poniżej ścianki szczelnej (element obwałowania), tj. rzędna góry rury osłonowej 142,20 m npm.
 
Współrzędne geograficzne przejścia pod rzeką Stobrawą w km 6+770 (w osi cieku):
 
N: 50o 50’ 38,13”        E: 17o 40’ 27,80”
 
Współrzędne geograficzne przejścia pod prawostronnym obwałowaniem przeciwpowodziowym rzeki Stobrawy (Stobrawa-Stare Kolnie) w km 22+760
(w osi wału):
 
N: 50o 50’ 38,79”        E: 17o 40’ 27,68”
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rz. Stobrawą w km 6+770:
 
-     działka nr 263/1 a.m. 1 obręb Stare Kolnie gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego
(w adm. WZMiUW w Opolu)
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod prawostronnym obwałowaniem rz. Stobrawy (Stobrawa-Stare Kolnie) w km 22+760:
 
-     działka nr 164 a.m. 1 obręb Stare Kolnie gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego
(w adm. WZMiUW w Opolu).
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML