Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2014.BS

 

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 28-03-2014 r.

 

OŚ. 6341. 20. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 18 lutego 2014 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki (pismo znak z dnia 19-03-2014 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – na prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz wał przeciwpowodziowy przewód linii elektroenergetycznej 0,4 kV w rurze osłonowej typu DVK ø 110  PVC o długości 47 m, w miejscowości Czarnowąsy, za pomocą przewiertu sterowanego:

1. pod dnem rzeki Jemielnica w km rzeki 0+278,6, parametry przejścia: 

   - głębokość ułożenia rury osłonowej min. 1,0 poniżej twardego dna rzeki do górnej krawędzi rury osłonowej

   - rzędna dna cieku - 147,22 m npm 

   - rzędna max. góry rury ochronnej pod dnem rzeki – 145,85 m npm

   - współrzędne geograficzne skrzyżowania linii 0,4 kV z korytem rzeki: 50o43’14,27” N; 17o54’21,57” E;

2. pod prawostronnym wałem przeciwpowodziowym w km wału 0+257, parametry przejścia: 

   - głębokość ułożenia rury osłonowej min. 2,0 poniżej stopy wału do górnej krawędzi rury
   osłonowej

   - rzędna stopy wału od strony odwodnej – 148,76 m npm

   - rzędna max. góry rury ochronnej pod wałem od strony odwodnej – 146,59 m npm

   - rzędna stopy wału od strony odpowietrznej  – 149,09 m npm 

   - rzędna max. góry rury ochronnej pod wałem od strony odpowietrznej – 146,70 m npm

   - współrzędne geograficzne skrzyżowania linii 0,4 kV z wałem przeciwpowodziowym: 50o43’14,60” N; 17o54’22,68” E.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 511/97, 453/60 am 8; nr 328/217 am 9  właściciel- Skarb Państwa, trwały zarząd- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Opolu 

- działka nr 442/63 am 8  właściciel –  osoby fizyczne. 

 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML