Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 24-03-2014 r. 

OŚ. 6341. 24. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu z dniem 24.02.2014 roku postępowania administracyjnego na wniosek pana Tomasza Śmiałego z Biura Projektowania Dróg i Mostów „MOSTOM”, 49-130 Tułowice, ul.1 Maja 4, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Łubniany, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu drogowego na rzece Brynicy-
w km 22+510, w ciągu drogi gminnej ul.Klimasa w km 0+750 w m. BRYNICA gm. Łubniany, polegającą na:

1.    Rozbiórce istniejącego mostu o konstrukcji płytowej z masywnymi podporami betonowymi posadowionymi w sposób płaski, bezpośredni, o poniższych parametrach:

·       długość obiektu (mierzona wzdłuż cieku) 4,20 m,

·       kąt skrzyżowania z rzeką 90o

·       światło poziome 4,65 m

·       światło pionowe 1,65 m

·       rzędna dna wlotu 159,55 m npm

·       rzędna jezdni 161,44 m npm.

2.    Wykonaniu w miejscu istniejącego mostu przepustu ramowego, betonowego
z wykorzystaniem elementów żelbetowych prostokątnych o poniższych parametrach:

·       długość przewodu 7,20 m

·       kąt skrzyżowania z rzeką 90o

·       światło poziome 4,50 m

·       światło pionowe 1,50 m

·       rzędna dna wlotu 159,50 m npm

·       rzędna dna wylotu 159,46 m npm

·       rzędna spodu konstrukcji 9W osi) 160,98 m npm

·       spadek dna przewodu 5,0 ‰

·       umocnienie koryta (skarp i dna) rzeki Brynicy płytami betonowymi układanymi na warstwie betonu B10:

       - na długości 5,0 m powyżej przepustu,

       - na długości 9,0 m poniżej przepustu

    zakończenia umocnień skarp zabezpieczone palisadą z kołków drewnianych dł. 120 cm
    o średnicy ø 10 cm.

3.  Wykonaniu na czas przebudowy w/w mostu tymczasowego, 2 tymczasowych grodzi ziemnych (na okres około 1 miesiąca) usypanych w poprzek rzeki Brynicy zlokalizowanych w km 22+500 i 22+528 o wysokości ok. 1,5 m od dna, nachyleniu skarp 1:1,5 połączone 2 rurociągami o średnicy min. f 500 mm i długości 30 m każdy, ułożonymi ze spadkiem 2%.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML