Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2014.ZW

 

Opole 2014-03-17
 
OŚ.6341.27.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne:
 
 1. Z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6224-12/10 z dnia 08.12.2010 r. w związku z faktem, że wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych (przejścia kanalizacją pod dnem cieku Kanału Wydrowickiego w km 0+250) w terminie 3 lat
  od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna (art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne),
 
 1. Na wniosek, pana Mirosława Brzezińskiego z I.W.K. Proj. działającego z upoważnienia Burmistrza Niemodlina w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem Kanału Wydrowickiego w km 0+250 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PE 90/5,4 mm, w osłonie bentonitowej długości L = 24 m (w rzucie), na głębokości min. 1,5 m pod dnem cieku (tj. rzędna górnej krawędzi rury przewodowej 159,06 m npm, rzędna dna cieku 160,56 m npm), zlokalizowanego na działce nr 210 a.m. 2 obręb Wydrowice gm. Niemodlin.
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML