Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 04-03-2014 r.

 

OŚ. 6341. 21. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

   informację o wszczęciu w dniu 20 lutego 2014 r., postępowania na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Wydrowice 7, 49-100 Niemodlin,  w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwodnienia terenów utwardzonych i dachów budynków gospodarstwa rolnego na działce nr 115/2 am 3 w m WYDROWICE, gm. Niemodlin,
w zakresie:

1. na wykonanie wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej DN 400 (wylot brzegowy, lewostronny), zlokalizowanego w km 16+638 rzeki Ścinawy Niemodlińskiej

2. na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, wylotem ścieków zlokalizowanym w km 16+638,  wód opadowych
i roztopowych ze terenu gospodarstwa rolnego RSP w Wydrowicach, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F = 0,89 km2 (w tym pow. budynków 0,2259 ha oraz pow. utwardzone 0,6652 ha),  w obliczeniowej ilości Qobl.= 89,87 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128 l/s dla p=50%, t=10 min; Qmaxh=323,53 m3/h, Qśrd =  11,90 m3/d, Q maxr = 4 341,95 m3/rok. Ścieki deszczowe oczyszczane będą w separatorze  koalescencyjnym z by-passem i osadnikiem  firmy Ekol- Unikon typ ESK-BH 10/100/1000/DR.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

-wylot ścieków, koryto rzeki -  działka 18/2 am 2 obręb Wydrowice, właściciel: Skarb Państwa, trwały  zarząd Marszałek Województwa Opolskiego  (WZMiUW w Opolu)

- rejon wylotu - działka nr 13 am 2 obręb Wydrowice, właściciel: RSP w Wydrowicach.

  
 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML