Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 19-02-2014 r.

OŚ. 6341. 19. 2014. BS 

 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 17 lutego 2014 r., postępowania na wniosek BRISA INVESTMENTS Sp. z o.o., 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 8/1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie urządzeń wodnych:

1. na przebudowę Kanału Hutniczego w Jedlicach na odcinku od km 0+890 do km 0+962,5, polegającą na wykonaniu w miejsce kanału otwartego na długości 72,5 dwóch przewodów o średnicy 800 mm każdy (będzie to przedłużenie zarurowanego odcinka kanału bezpośrednio poniżej odcinka projektowanego), o parametrach:

      - kanał z rur betonowych o średnicy 2 x 800 mm

      - rzędna dna wlotu przewodów – 172,36 m npm

      - rzędna dna wylotu przewodów – 172,22 m npm

      - spadek – i = 1,9 ‰

      - połączenie przewodów (istniejącego z projektowanym) – komora rewizyjna o przekroju 2500x1500 mm

      - zabezpieczenie wlotu – ścianka czołowa z betonu C25/30 gr 30 cm

      - w miejscu istniejących trzech wylotów kanalizacji deszczowej przewidziano studnie betonowe o przekroju 1500 x 1500 mm

     - ubezpieczenie wlotu brukiem z kamienia łamanego ograniczonym palisadą z pali ø 8 cm.

2. na przebudowę trzech wylotów kanalizacji deszczowej W7, W8, W9 w km 0+935, 0+950, 0+957 Kanału Hutniczego polegającą na wykonaniu w miejsce wylotów studni połączeniowych.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działki nr 1023/17, 1023/18 am 1 obręb Szczedrzyk miejscowość Jedlice, właściciel Warta Glass Jedlice SA.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML