Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 25-04-2014 r. 

OŚ. 6341. 46. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

   informację o wszczęciu w dniu 9 kwietnia 2014 r., postępowania na wniosek Sebastiana Wilisowskiego z Biura Obsługi Technicznej SEWI, 45-268 Opole, ul.Grota Roweckiego  4D/7,  w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach projektu „rozbudowa ul. Kochanowskiego w m. Dobrzeń Wielki”,  w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

a) wykonanie wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej – studni kanalizacyjnej D1 na zarurowanym odcinku rowu melioracyjnego  R-E w km 0+460,

b) likwidację przepustu na rowie melioracyjnym R-E w km 0+457 o długości 6 m i średnicy    800 mm,

c) na przebudowę rowu melioracyjnego R-E, zlokalizowanego wzdłuż ul.Sienkiewicza, na działkach o numerach 62, 548/94 am 6; 659/221 am 4; 478/150 am 2 obręb Dobrzeń Wielki,  poprzez zarurowanie na odcinku o długości 78,0 m od km 0+421 do km 0+499,   przewodem z rur żelbetowych o średnicy 800 mm, w śledzie likwidowanego rowu po obu stronach projektowanego rurociągu zostanie wykonany drenaż z rur PVC o średnicy 100 mm w obsypce żwirowej;

2. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rowu melioracyjnego R-E, poprzez studzienkę D1 zlokalizowaną na zarurowanym odcinku rowu w km 0+460,  wód opadowych i roztopowych ze nawierzchni części ul. Kochanowskiego, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,035 ha, w ilości Qobl=4,9 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=134,8 l/s, Qmaxh=2,9 m3/h, Qśrd=0,6 m3/d, Qmaxr=233,6 m3/rok. Ścieki deszczowe oczyszczane będą w osadniku szlamowym o pojemności o średnicy ø 1,0 m. 

 

 

 

           

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                   Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML