Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji OŚ.6220.3.6.2013.KAH,MP

 

OŚ.6220.3.6.2013.KAH,MP
                                                                 Opole, 2013-12-20
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 201r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013r. Poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013r. Poz. 1235)
Starosta Opolski
podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji znak OŚ.6220.3.6.2013.KAH,MP z dnia 20.12.2013r. dla Warta Glass Jedlice S.A., Jedlice, 46-040 Ozimek, reprezentowanej przez pełnomocnikaPana Radosława Obermajera- ATMOTER S.A. 45-031 Opole ul.Łangowskiego 4, dot. zmiany decyzji - pozwolenia zintegrowanego znak OŚ.KAH-7645-1/05 Starosty Opolskiego z dnia 28.10.2005r. ze zmianami, na prowadzenie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o maksymalnej zdolności wytopu 460 Mg szkła na dobę.
 
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29, pokój 208, w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do godz. 1700 w poniedziałek, od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, od 730 do 1430 w piątek.
 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML