Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 17-12-2013 r. 

OŚ. 6341. 127.2013. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

        informację o wszczęciu w dniu 21 listopada 2013 r., postępowania na wniosek Kazimierza Kurowskiego właściciela Pracowni Projektowej PROKOM w Opolu, pełnomocnika Henryka Wróbla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych w związku z odwodnieniem dróg gminnych nr 102506 O - ul.Piaskowej oraz nr 102505 O - ul. Młyńskiej w miejscowości KUP, gm.Dobrzeń Wielki, tj.:

1.Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do retencjonowania i rozsączania wód opadowych: 2 systemu komór drenażowych firmy „UGOS Ochrona Środowiska”

a)dla ul. Piaskowej - 11 szt. komór  typu  HC-800 – 2-a ciągi o długości odpowiednio
 L =  11,0 m  i L = 13,0 m, o objętości Vs = 2,5 m3 x 11 szt. = 27,5 m3, posadowione ze spadkiem i = 0,5 %, na głębokości 1,75 ÷ 1,83 m ppt;

b)dla ul. Młyńskiej - 5 szt. komór  typu  HC-800 – ciąg o długości L = 11,0 m, o objętości
Vs = 2,5 m3 x 5 szt. = 12,5 m3, posadowione ze spadkiem i = 0,5 %, na głębokości 1,76 ÷ 1,81 m ppt.

2.Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, wód opadowych i roztopowych
z odwodnienia dróg gminnych ul. Piaskowej oraz ul. Młyńskiej w m. KUP ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni Fc = 0,69 ha (w tym pow. dróg Fdr = 0,26 ha), poprzez komory drenażowe zlokalizowane na granicy działek: ul. Piaskowa działki nr  681/122, 1103/122, ul. Młyńska działki nr 938/73,   143/5, w obliczeniowej łącznej ilości Qobl. = 41,6 l/s, dla natężenia deszczu q = 150 l/s*ha; Qmaxh = 0,2 m3/h, Qśrd =  4,9 m3/d, Qmaxr = 1793 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 1103/122 am 2  obręb Kup, właściciel osoba fizyczna 

- działka nr 681/122 am 2  obręb Kup, właściciel Gmina Dobrzeń Wielki

- działka nr 938/73 am 2  obręb Kup, właściciel Gmina Dobrzeń Wielki

- działka nr 143/5 am 2 obręb Kup, właściciel Skarb Państwa, zarządca PGL LP Nadleśnictwo
   Kup.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML