Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 02-12-2013 r.

OŚ. 6341. 130.2013. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 27 listopada 2013 r., postępowania na wniosek Waldemara Jaworskiego, pełnomocnika zakładu PLADA Sp. z o.o., 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 17, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody, dla potrzeb wodociągu grupowego w m. Niwki, gm. Chrząstowice, za pomocą studni głębinowych nr 1, nr 2, w ilości:           

            - Qmaxh = 6,3 m3/h,

            - Q śrd =  60,4 m3/d,

            - Q maxd = 96,6 m3/d,

            - Q maxr = 35  366 m3/r.

Ujęcie wody oraz zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód:

-  studnia nr 2: działka nr 720/66 am 1 obręb Niwki, właściciel  Gmina Chrząstowice,

- studnia nr 1: działka nr 205/67 am 1 obręb Niwki, właściciel  Województwo Opolskie, trwały zarząd Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

Zgodnie z wnioskiem strony o wygaszenie, dotychczasowego pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z ujęcia w Dańcu, udzielonego zakładowi AQVADOR Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni,  decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-9/05 z dnia 31-03-2005 r.  obowiązujące do dnia 31 maja 2016 r., z uwagi na zmianę zakresu i warunków  dotychczasowego korzystania z wód,  zgodnie z art.136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zostanie cofnięte bez odszkodowania.  

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML