Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 02-12-2013 r.

OŚ. 6341. 129.2013. BS  

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego  

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 27 listopada 2013 r., postępowania na wniosek Waldemara Jaworskiego, pełnomocnika zakładu PLADA Sp. z o.o., 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 17, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody, dla potrzeb wodociągu grupowego „Daniec” w m. Daniec, za pomocą studni głębinowej nr I, w ilości:

            - Qmaxh = 43,6 m3/h,

            - Q śrd =  419,0 m3/d,

            - Q maxd = 670,4 m3/d,

            - Q maxr = 245 366 m3/r.

Ujęcie wody (SUW, studnia) oraz zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody w Dańcu: działka nr 1048/66 am 3 obręb Daniec, właściciel  Gmina Chrząstowice. 

Zgodnie z wnioskiem strony o wygaszenie, dotychczasowego pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z ujęcia w Dańcu, udzielonego zakładowi AQVADOR Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni,  decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-47/03 z dnia 08-01-2004 r.  obowiązujące do dnia 31 stycznia 2014 r., z uwagi na zmianę zakresu i warunków  dotychczasowego korzystania z wód,  zgodnie z art.136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zostanie cofnięte bez odszkodowania.  

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML