Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.128.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 29-11-2013 r.

OŚ. 6341. 128.2013. BS

 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 27 listopada 2013 r., postępowania na wniosek Waldemara Jaworskiego, pełnomocnika zakładu PLADA Sp. z o.o., 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 17, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody, dla potrzeb wodociągu grupowego „Dębska Kuźnia” w m. Chrząstowice, za pomocą studni głębinowych nr 2, 3 oraz 4, w ilości:

            - Qmaxh = 56,6 m3/h,

            - Q śrd =  816,0 m3/d,

            - Q maxd = 1305,0 m3/d,

            - Q maxr = 477 630 m3/r.

Ujęcie wody (studnie) oraz zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody w Chrząstowicach:

- Stacja Uzdatniania Wody oraz studnie nr 2, nr 4 - działka nr 139/32 km 5 obręb Chrząstowice, własność Gmina Chrząstowice,

- studnia nr 3 - działka nr 174/14 km 5 obręb Chrząstowice, własność Rajmunda Sordon,   Dębska Kuźnia.

 

 

Zgodnie z wnioskiem strony o wygaszenie, dotychczasowego pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z ujęcia w Chrząstowicach, udzielonego zakładowi AQVADOR Sp. z o.o. w Dębskiej Kuźni,  decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSZ-6223-16/07 z dnia 08-05-2007 r.  obowiązujące do dnia 30 kwietnia 2017 r., z uwagi na zmianę zakresu i warunków dotychczasowego korzystania z wód,  zgodnie z art.136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zostanie cofnięte bez odszkodowania.  

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML