Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2013.BS

 

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 08-11-2013 r.

OŚ. 6341. 111. 2013. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

              informację o wszczęciu w dniu 24-10-2013 r., postępowania na wniosek Michała Guza pełnomocnika firmy NETTO Sp. z o.o., Motaniec 30, 73-108 Kobylanka (pismo z dnia 22-10-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  do Młynówki rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, istniejącym wylotem ścieków ø 315 mm, zlokalizowanym w km rzeki 14+009,  oczyszczanych w separatorze wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nawierzchni uszczelnionych wokół pawilonu handlowego oraz z połaci dachowej pawilonu NETTO, zlokalizowanego na działce 886/5 am 11 w Niemodlinie, przy ul. Parkowej 1.

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 0,437 ha, zredukowana Fzr = 0,329 ha.

Obliczeniowa ilość wód opadowych:

- Q obl = 42,85 l/s, przy q = 130 l/s ha, p= 50%, c=5, t=10 min.

- Q maxh = 5,29 m3/h,

- Q śrd =  4,96 m3/d,

- Q maxr = 1 811,53 m3/rok.

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 887 am 11 obręb Niemodlin, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego.

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Wersja XML