Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia 23 października 2013 r.

OŚ. 6341. 104. 2013. BS

 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       

podaję do publicznej wiadomości,

              informację o wszczęciu w dniu 07-10-2013 r., postępowania na wniosek Tomasza Płaczka (pismo z dnia 13-09-2013 r.), właściciela firmy SYSTEM PROJECT, ul.Cygana 4, 45-131Opole, pełnomocnika Prezydenta Miasta Opola, przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (postanowienie znak ZW-7107-174/13 z dnia 01-10-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rzeki Czarnki, istniejącym wylotem ścieków, zlokalizowanym w km rzeki 1+324 (kilometraż po korekcie WZMiUW
w Opolu),  oczyszczanych w separatorze, wód opadowych i roztopowych powstających
z odwodnienia zlewni z rejonu ul. Frankiewicza w OPOLU.

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 0,908 ha, zredukowana Fzr = 0,566 ha.

Obliczeniowa ilość wód opadowych:

- Q obl = 71,48 l/s, przy q = 126,31 l/s ha, p= 50%, c=5, t=10 min.

- Q maxh = 58,31 m3/h,

- Q śrd =  10,19 m3/d,

- Q maxr = 3 717,96 m3/rok.

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 74 km 13 obręb Groszowice, właściciel Gmina Opole.

            Zgodnie z wnioskiem strony, dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarnki w km 1+261, udzielone Gminie Opole decyzją Prezydenta Miasta Opola znak OŚ.III.6210/52d/2003 z dnia 12-06-2003 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie wygaszone.

 


      

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                          Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML