Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2013.BS


 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia  22 października 2013 r.

OŚ. 6341. 107. 2013. BS

 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145), 

podaję do publicznej wiadomości,

 

              informację o wszczęciu w dniu 11 października 2013 r., postępowania na wniosek Pana Mariusza Pelca Członka Zarządu Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o., 46-020 Czarnowąsy, ul.Kośnego 3, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

- na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni awaryjnej nr 3,
o głębokości 33,0 m w ramach zasobów eksploatacyjnych eksploatowanego komunalnego ujęcia wody  w m. Młodnik, gm.Murów - wniosek  nr PT/106/451/10/2013 z dnia 10-10-2013 r.,

- na pobór wód podziemnych z projektowanej studni awaryjnej nr 3 z komunalnego ujęcia wody w m. MŁODNIK - wniosek nr PT/109/451/10/2013 z dnia 17-10-2013 r.. Warunki
i dotychczasowe ilości pobieranej wody określone w pozwoleniu wodnoprawnym Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6233-102/10 z dnia 8 marca 2011 r. nie ulegną zmianie i wynoszą:

            - Q maxh = 14,8 m3/h,

            - Q śrd =  95 m3/d,

            - Q maxd = 142,5 m3/d,

            - Q maxr = 52 013,0 m3/r.

Wobec powyższego dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne znak OŚ.BSz-6233-102/10 z dnia 8 marca 2011 r.  w zakresie poboru wód podziemnych - punkt I, zostanie na wniosek strony uchylone i wydane nowe na warunkach dotychczasowych, uwzględniających pobór wody (naprzemienny) ze studni nr 3.

Pozwolenie wodnoprawne ujęte w punkcie II w/w decyzji na odprowadzanie ścieków- popłuczyn ze SUW do rzeki Bogacicy, nie ulegnie zmianie.

 

 

Studnia nr 3 oraz zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody w Młodniku: działka nr 70/1 am 1 obręb Młodnik – własność: Gmina Murów. 

 

 

      

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                          Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Wersja XML