Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2013.BS


 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia 21października 2013 r.

OŚ. 6341. 94. 2013. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),            

podaję do publicznej wiadomości, 

 

 

              informację o wszczęciu postępowania, na wniosek Wojciecha Łozińskiego SET P.U.H., 45-644 Opole, ul. Oświęcimska 98 F, w sprawie:

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla Ośrodka Wypoczynkowego FENIKS w Turawie (północny brzeg jeziora dużego)- pismo z dnia
13-09-2013 r.

-   wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych,  studni zlokalizowanej na działce nr 1/15 km 6 obręb Turawa- pismo z dnia 27-09-2013 r.,

w zakresie:

1. wydania decyzji o legalizacji  urządzeń wodnych: studni o głębokości 17,5 m o wydajności eksploatacyjnej Qe = 1,0 m3/d przy depresji Se = 0,19 m i promieniu leja depresji Re = 4,0 m, w obudowie z kręgów żelbetowych o średnicy ø 1000 mm i głębokości 1200 mm.

2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód, w zakresie poboru wód podziemnych, w ilości:

            - Qmaxh = 1,0 m3/h,

            - Q śrd =  9,9 m3/d,

            - Q maxd = 15,9 m3/d,

            - Q maxr = 5 819,0 m3/r.

Zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych: działka nr 1/15 km 6 obręb Turawa – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

Z up.Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML