Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia  9 października 2013 r.

OŚ. 6341. 100. 2013. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego  

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),  

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

              informację o wszczęciu w dniu 23 września 2013 r., postępowania na wniosek przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Naroku Pani Edyty Schoenfelder oraz Pana Wawrzyńca Sztandera, 49-120 Narok, ul. Wiejska 1c/2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi, istniejącym drenażem rozsączającym, oczyszczonych ścieków bytowych z zakładowej, zmodernizowanej oczyszczalni ścieków o obciążeniu RLM=100, zlokalizowanej  w NAROKU na działkach nr 276/6 i 276/38 am 2, gm. Dąbrowa, w dopuszczalnej  ilości: 

 

- Qmax h = 1,03 m3/h

 

 

- Qśr d = 15,0 m3/d

 

- Qmax d=18,0 m3/d

- Qmax r = 6570,0 m3/rok,

oraz w dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

- BZT5 ≤ 25 mg O2/l

 

- ChZTCr ≤125 mg O2/l     

 

 

 

 

- zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l.          

 

 

 

 

Lokalizacja urządzenia wodnego - drenażu rozsączającego oraz zasięg szczególnego korzystania z wód - wprowadzania do ziemi ścieków: działki nr 276/6, 276/38, 276/37 km 2 obręb Narok, właściciel Spółdzielnia Mieszkaniowa a Naroku.

 
 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                     Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML