Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - OŚ.6220.3.6.2013.KAH

Opole, 2013-09-23

OŚ.6220.3.6.2013.KAH
Informacja
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawa ochrony środowiska (Dz.U. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Warta Glass Jedlice S.A. Jedlice, 46-040 Ozimek   w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego OŚ.KAH-7645-1/05 z dnia 28 października 2005r. ze zmianami w decyzjach:
1/ OŚ.KAH,MDz,MDz,BSz.7645-3/08 z dnia 03.12.2008r.
2/ OS.KAH-7644-27/10 z dnia 07.07.2010r.
3/ OŚ.6220.3.1-2.2011.MDz,BSz z dnia 28.12.2011r.
na prowadzenie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o maksymalnej zdolności wytopu 460 Mg szkła na dobę.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Opolu Wydziale Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1 Maja 29, pokój 208. Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, osobiście w siedzibie Urzędu lub na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu Wydział Ochrony Środowiska, 45-068 Opole, ul.1 Maja 29 (e-mail: ).
 
Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Starosta Opolski.
 
 
 
                                                                      
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
Wersja XML