Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 12 sierpnia 2013 r.

OŚ. 6341. 69. 2013. BS

 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),        

podaję do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu postępowania, na wniosek Krzysztofa Kręciprocha z ProSilence, 45-716 Opole, ul.Spychalskiego 13/207 (pismo z dnia 20-06-2013 r.), działającego z upoważnienia Kazimierza Gniota, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń wodnych (do stawu oraz do rowu) wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu GNIOTPOL Sp. z o.o., 46-037 Kurznie, ul.Mickiewicza 15a, zlokalizowanego na działkach nr 251/4, 251/5, 251/8, 252/1, 252/3, 252/4, 253/3 oraz 254/5 am 1 obręb KURZNIE, gm.Popielów, oraz wydanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych (zgodnie z uzupełniającym wnioskiem z dnia 12-08-2013 r.), w zakresie:

1. wydania decyzji o legalizacji  urządzeń wodnych:

a. wylotu ścieków  - wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - stawu rybnego, zlokalizowanego na działce nr 174/6 am 1 obręb Kurznie, o parametrach: średnicy rury wylotowej PCV ø 300, rzędna dolnej skrajni rury wylotowej – 145,90 m npm, rurociąg podwieszony jest pod pomostem;

b. wylotu ścieków – do rowu melioracyjnego nr R-St-9 w km 2+015, zlokalizowanego na działce nr 177/3 am 1 obręb Kurznie, o parametrach: średnicy rury wylotowej PCV ø 160, rzędna dolnej skrajni rury wylotowej – 144,23 m npm, obudowa rury wylotowej – typa (ścianka czołowa ze skrzydełkami) skarpy rowu na długości 5 m poniżej oraz 5 m powyżej wylotu umocniono płytami ażurowymi melioracyjnymi 40x60x80 cm, dno rowu umocniono prefabrykowanym ściekiem betonowym.;  

2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód, na wprowadzanie:

a. wód  opadowych i roztopowych z połaci dachowych budynków zakładu do stawu rybnego wnioskodawcy,

b. wód opadowych i roztopowych oczyszczanych w separatorze substancji ropopochodnych
z osadnikiem o przepustowości nominalnej NS – 8 l/s, do rowu melioracyjnego R-St-9
w km 2+015, 

   z powierzchni całkowitej Fc = 0,7015 ha (powierzchnia dachów F = 0,2644 ha, powierzchni a dróg i placów F = 04371 ha), w ilości całkowitej obliczeniowej Q obl. = 87,6 l/s przy q = 136 l/s*ha,  t = 15 min.

 

 

 Lokalizacja urządzeń wodnych oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

 

- wylot ścieków do stawu - działka nr 174/6 am 1 obręb Kurznie – właściciel: Kazimierz, Krystyna Gniot

- wylot ścieków do rowu - działka nr 177/3 am 1 obręb Kurznie – właściciel: Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu.

 

 

 

Z up.Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML