Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 7 sierpnia 2013 r.

OŚ. 6341. 79. 2013. BS

Informacjao wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),            

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 25 lipca 2013 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Pana Jerzego Roczka (pismo nr GDDKiA–O/OP-I-2/is/26/DK46/PWP/6-3/2013 z dnia 12-07-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 46 w m. DĘBSKA KUŹNIA – ul.Ozimska, gm. Chrząstowice, z odcinka od km 108+960 do km 110+870, wraz z odwodnieniem części pasa drogowego dróg powiatowych Ne 1745 O – ul. Niwecka oraz nr 1714 O – ul. Wiejska, istniejącym wylotem ścieków do rowu przydrożnego DK 46 w km 108+890, ze zlewni o powierzchni całkowitej  Fc=3,41 ha (w tym zlewnia ZDP – F=0,14 ha), w ilościach Qmaxh = 734,0 m3/h, Qśrd = 37,5 m3/d, Qmaxr =13700,0 m3/r., Qobl = 204,37 l/s przy q = 131 l/s*ha.

 Lokalizacja wylotu oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 922/160 am 4 obręb Chrząstowice, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu.

 

 

 

Z up.Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

Wersja XML