Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 23 lipca 2013 r.

OŚ. 6341. 75. 2013. BS

Informacja  o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),     

 

podaję do publicznej wiadomości,

              o wszczęciu w dniu 15 lipca 2013 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Pana Jerzego Roczka (pismo nr GDDKiA–O/OP-I-2/is/26/DK46/PWP/6-3/2013 z dnia 12-07-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 46 w m. GRODZIEC gm. Ozimek z odcinka od km 124+665 do km 124+975, istniejącym wylotem ścieków do rzeki Białka w km 5+940(kmDK 46: 124+673) poprzez rów melioracyjny R-C – wylot z kanalizacji do przepustu na rowie i pod droga w km rowu 0+019, ze zlewni o powierzchni całkowitej  Fc=0,401 ha, powierzchni jezdni F=0,248 ha, w ilościach Qmaxh = 137,0 m3/h, Qśrd = 5,24 m3/d, Qmaxr =1915,0 m3/r., Qobl = 38,42 l/s przy q = 131 l/s*ha. 

Lokalizacja wylotu (do przepustu) oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 989/2 am 1 obręb Grodziec, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

 
 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                     Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML