Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 19 lipca 2013 r.

OŚ. 6341. 76. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),    

 

podaję do publicznej wiadomości,

              informację o wszczęciu w dniu 15 lipca 2013 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Pana Jerzego Roczka (pismo nr GDDKiA–O/OP-I-2/is/26/DK46/PWP/5-3/2013 z dnia 11-07-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia mostu nad rzeką Małą Panew, w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. OZIMEK na odcinku wraz z odcinkiem drogi  nr 46 od km 117+200 do km 117+400, gm. Ozimek:

 1.  istniejącym lewobrzeżnym wylotem z rowu oznaczonym jako W1 (wylot z kanału ø 200 mm do rowu przydrożnego  prowadzającego ścieki, o długości L= 33 m) do Rzeki Mała Panew  w km 30+276  (km DK 46 117+309)  ze zlewni o powierzchni całkowitej  Fc=0,219ha, powierzchni jezdni F=0,097 ha, w ilościach Qmaxh = 50 m3/h, Qśrd = 1,94 m3/d, Qmaxr = 709,0 m3/r.,

2.  istniejącym wylotem oznaczonym jako W2 do rzeki Mała Panew w km 30+276 (km DK94 117+280)  ze zlewni o powierzchni całkowitej  Fc=0,254 ha, powierzchni jezdni F=0,084 ha, w ilościach Qmaxh = 54 m3/h, Qśrd = 1,99 m3/d, Qmaxr = 722,0 m3/r.

 Lokalizacja wylotów oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 369/9 am 6 obręb Ozimek, właściciel Skarb Państwa – wylot do rowu

-działka nr 856/274 am 1 obręb Schodnia, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu O/Opole – wyloty do rzeki Mała Panew W1, W2.

       

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML