Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 22 lipca 2013 r.

OŚ. 6341. 77. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),        

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

         informację o wszczęciu w dniu 15 lipca 2013 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Pana Jerzego Roczka (pismo nr GDDKiA–O/OP-I-2/is/26/DK46/PWP/7-1/2013 z dnia 12-07-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 46 w m. LĘDZINY, gm. Chrząstowice na odcinku od km 103+525 do km 105+080, istniejącym wylotem ścieków do rowu przydrożnego w km DK 46: 103+525, ze zlewni o powierzchni całkowitej  Fc=2,75 ha, powierzchni jezdni F=1,28 ha, w ilościach Qmaxh = 497,0 m3/h, Qśrd = 25,0 m3/d, Qmaxr =9100,0 m3/r., Qobl = 138,82 l/s przy q = 131 l/s*ha. 

Lokalizacja wylotu oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 573 am 2 obręb Lędziny, właściciel Skarb Państwa.

 

 



  

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML