Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 12 lipca 2013 r.

OŚ. 6341. 67. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       

 

podaję do publicznej wiadomości,

              informację o wszczęciu w dniu 19 czerwca 2013 r., postępowania na wniosek Pani Heleny Zając z firmy GEOMEL Projektowanie i Nadzór Budownictwa Wodno – Melioracyjnego, 47-100 Szczepanek, ul. Polna 11  (pismo z dnia 10-06-2013 r.), działającej na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich, przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (postanowienie znak ZW-7107-101/13 z dnia 14-06-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie, oczyszczonych  wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi powiatowej nr 1804 O – ulicy Kościelnej, w miejscowości STANISZCZE WIELKIE, gm. Kolonowskie, powiat Strzelce Opolskie: istniejącym wylotem do rowu przyrożnego DP nr 1804 O w km 0+315, z  powierzchni całkowitej zlewni drogowej Fc=0,47 ha, powierzchni zredukowanej Fzr= 0,348 ha,  w ilości Qobl = 52,20 l/s przy q = 150 l/s* ha

            Lokalizacja wylotu oraz zasięg szczególnego korzystania z wód: działka nr 687 am 3 obręb Staniszcze Wielkie, właściciel Powiat Strzelecki.  

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML