Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.64.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 14 czerwca 2013 r.

OŚ. 6341. 64. 2013. BS

Informacjao wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),            

 

podaję do publicznej wiadomości, 

 

     informację o wszczęciu w dniu 11 czerwca 2013 r., postępowania na wniosek Barbary Hosumbek z Energocenter Sp. z o.o. w Katowicach (pismo z dnia 2013-05-23), działającej na podstawie upoważnienia Romualda Stankowskiego Kierownika Działu Inwestycji TAURON Dystrybucja SA Oddziału w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach modernizacji stacji elektroenergetycznej – Główny Punkt Zasilania  GPZ Bierdzany, ul.Dębowa, gm. Turawa, w zakresie:

 1. Pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzeń wodnych, służących do kształtowania zasobów wodnych: studni chłonnych – 2 szt, o średnicy ø 1,00 m, głębokości 2,8 m

2.  Pozwolenia wodnoprawnego na szczególnego korzystanie z wód: na wprowadzanie do ziemi, poprzez  dwie studnie chłonne 

     wód opadowych i roztopowych z odwodnienia stanowisk 2-ch transformatorów mocy oraz 2-ch transformatorów potrzeb własnych, o powierzchni F = 0,0178 ha, w obliczeniowej ilości Q obl. = 2,67 l/s przy q = 150 l/s ha.

      Urządzenia oczyszczające: automatyczny system „Bundguard” służący do separacji wody i oleju w misach olejowych zabezpieczających transformatory na wypadek wycieku, rozlania lub awarii oraz monitorowania poziomu wody i oleju z tych mis- 2 szt.

 

 Stan prawny nieruchomości, na której realizowany jest zrzut wód opadowych do ziemi:

 

      - działka 1018/55 am 4 obręb Bierdzany, gm. Turawa  -  własność Skarb Państwa, użytkownik wieczysty TURON Dystrybucja SA.

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do ziemi z GPZ Bierdzany, udzielone TAURON Dystrybucja SA Oddziału w Opolu,, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.2.2012.BS z dnia 01-02-2012 r., obowiązujące do dnia 31 stycznia 2022 r., na wniosek strony zostanie cofnięte.  

 

 

 

 

        

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                          Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML