Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 14 czerwca 2013 r.

OŚ. 6341. 56. 2013. BS

Informacjao wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 

podaję do publicznej wiadomości,

     informację o wszczęciu w dniu 21 maja 2013 r., postępowania na wniosek Sebastiana Raudzis z Biura Obsługi Technicznej SEWI, 45-321 Opole, ul. Oleska 117, działającego na podstawie upoważnienia Róży Malik Burmistrza Prószkowa, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach budowy drogi gminnej ul. Kwiatowej w m. GÓRKI, gm. Prószków, w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

a) wykonanie przebudowy (przedłużenie) istniejącego przepustu ø500 pod ul.Stawową, zlokalizowanego na rowie R-B9 o długość 27,0m od km 1+503 do km 1+530, na działce nr 312, 885/325 am 4;

b) wykonanie wylotu WL-1 kanału deszczowego ø315mm do rowu melioracyjnego R-B9
w km 1+970, na działce nr 312 am 4;

c) wykonanie wylotu WL-2 kanału deszczowego ø 315mm do zabudowanej na przepuście 500 komory wylotowej KW zlokalizowanej w ciągu rowu melioracyjnego R-B9 w km 1+524 na działce nr 312 am 4;

d) wykonanie wylotu WL-3 kanału deszczowego ø 250 do zabudowanej na przepuście ø 500  komory wylotowej KW zlokalizowanej w ciągu rowu melioracyjnego R-B9 w km 1+524 na działce nr 312 am 4;

2. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-B9,   wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanej drogi gminnej – ul. Kwiatowej  w m. GÓRKI:

 a)  wylotem WL-1 do rowu R-B9 w km 1+970

 b)  wylotem WL-2 do rowu R-B9 w km 1+524 (poprzez  komorę wylotową)

 c)  wylotem WL-3 do rowu R-B9 w km 1+524 (poprzez  komorę wylotową)

   ze zlewni o powierzchni zredukowanej sumarycznej dla trzech wylotów FZR = 0,35 ha,
w obliczeniowej sumarycznej ilości Q obl. = 45,48 l/s, przy q = 130 l/s * ha, t = 15 min.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka 312, 885/325 am 4 obręb  Górki, właściciel: Gmina Prószków,

- działka nr 385/203 am 5 obręb Górki, właściciel: Kischel Józef, Chrząszczyce

- działka nr 204 am 5 obręb Górki, właściciel: Kania Marcin , Chrząszczyce

- działka nr 886/316 am 4 obręb Górki, właściciel: Województwo Opolskie, Zarząd dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML