Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2013.BS

 

Opole, 20 maja 2013 r.

OŚ. 6341. 52. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości, 

              informację o wszczęciu w dniu 8 maja 2013 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Pana Jerzego Roczka (pismo nr GDDKiA–O/OP-I-2/is/026/DK94/PWP/77/2013 z dnia 06-05-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 94 w m. SKARBISZÓW na odcinku  od km 167+540 do km 169+095, gm. Dąbrowa: 

1.  istniejącym wylotem oznaczonym jako SW1 do rowu melioracyjnego nr R-C-13 w km    0+064  (km DK94 167+547)  z  powierzchni drogowej Fc=1,0518 ha w ilościach: Qobl = 108,46 l/s przy q = 131 l/s* ha

2.      istniejącym wylotem oznaczonym jako SW2 do rowu melioracyjnego nr R-C-13 w km 0+037 (km DK94 167+540)  z  powierzchni drogowej Fc=0,084 ha w ilościach: Qobl = 8,69 l/s przy q = 131 l/s* ha

3.      istniejącym wylotem oznaczonym jako SW3 do rowu melioracyjnego nr R-C-15 w km 0+105 (km DK94 167+621)  z  powierzchni drogowej Fc=1,090 ha w ilościach: Qobl = 111,72 l/s przy q = 131 l/s* ha

Wody opadowe z w/w trzech wylotów mają ujście do rowu zbiorczego R-C w km 2+312. 

Lokalizacja wylotów oraz zasięg szczególnego korzystania z wód – am 3 obręb Skarbiszów:

wylot SW1:

- działka nr 54, właściciel Skarb Państwa, GDDKiA O/Opole

-  działka nr 261, właściciel Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu

- działka nr 262, właściciel osoba fizyczna

- działka nr 54, właściciel Skarb Państwa, GDDKiA O/Opole

 - działka nr 61, właściciel Gmina Dąbrowa 

-  działka 62, właściciel osoba fizyczna

wylot SW3:

- działka nr 54, właściciel Skarb Państwa, GDDKiA O/Opole

- działka nr 60/1, właściciel Skarb Państwa Starosta Opolski

-  działka nr 60/6, właściciel osoba fizyczna.

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML