Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2013.BS

 

Opole, 20 maja 2013 r.

OŚ. 6341. 53. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,

              informację o wszczęciu w dniu 8 maja 2013 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Pana Jerzego Roczka (pismo nr GDDKiA–O/OP/I-2/is/026/PWP/78/2013 z dnia 08-05-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 94 w m. NAKŁO na odcinku  od km 199+570 do km 201+721, gm. Tarnów Opolski: 

1.      istniejącym wylotem oznaczonym jako NW1 do rowu melioracyjnego nr R-G7 w km 1,05  z  powierzchni drogowej Fc=0,369 ha w ilościach: Qobl = 39,49 l/s przy q = 131 l/s* ha

2.      istniejącym wylotem oznaczonym jako NW2 do rowu melioracyjnego nr R-G7 w km 0,67  z  powierzchni drogowej Fc=2,510 ha w ilościach: Qobl = 249,21 l/s przy q = 131 l/s* ha

 Lokalizacja wylotów oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

wylot NW1:

- działka nr 175/6, 175/7 am 3 obręb Nakło, właściciel Skarb Państwa, zarządca PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

-  działka nr 851/3 am 3 obręb Nakło, właściciel Skarb Państwa GDDKiA O/Opole;

wylot NW2:

 - działka nr 1020/29 am 3 obręb Nakło, właściciel osoba fizyczna 

-  działka 1061/23 am 3 obręb Nakło, właściciel osoba fizyczna. 

 

 

 

 

       

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML