Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2013.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

   ul. 1 Maja 29

  45-068 Opole

Opole, 31 maja 2013 r.

OŚ. 6341. 54. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),          

 

podaję do publicznej wiadomości,

     informację o wszczęciu w dniu 14 maja 2013 r., postępowania na wniosek Ryszarda Mehlich ul. Kościelna 16, 46-050 Nakło, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwodnienia terenu działki nr 1606/293 oraz warsztatu mechaniki i elektromechaniki samochodowej w m. NAKŁO, przy ul. Strzeleckiej, gm.Tarnów Opolski, w zakresie:

 1. wykonania urządzenia wodnego, służącego do kształtowania zasobów wodnych: studni chłonnej, o średnicy ø 2,00 m, głębokości 4,30 m

2. szczególnego korzystanie z wód: na wprowadzanie do ziemi, poprzez studnię chłonną: 

   - wód opadowych i roztopowych z odwodnienia połaci dachowych o powierzchni F = 0,0150 ha, w obliczeniowej ilości Q obl. = 2,025 l/s przy q = 150 l/s ha

   - oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem typu OKSYDAN – PB 1,5/15-0,6 wód opadowych i roztopowych z odwodnienia placów i parkingu o powierzchni F = 0,0745 ha, w obliczeniowej ilości Q obl. = 8,94 l/s przy q = 150 l/s ha.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 1606/293 am 3 obręb Nakło.

 

 

 

        

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

Wersja XML