Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2013.BS

 

 

Opole, 2013-05-16

OŚ. 6341. 40. 2013. BS

 Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

  

   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu, postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Bogdana Poliwody Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, złożony w dniu 15-04-2013 r. (pismo znak ZDW-WI-2221.08.2013.GM.45 z dnia 11-04-2013 r.),  w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 (DW 457) na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum - Popielów”, gm. Popielów, w zakresie:

 

I. Pozwolenie wodnoprawne na  wykonanie urządzeń wodnych:

1.  Wykonanie obiektu mostowego - kładki dla pieszych  wraz z umocnieniami przez rzekę Brynicę  km 6+225,6, na działkach nr 1201/190, 1094/184 am 7 obręb Popielów (parametry: minimalne światło 9,20m, przepływ miarodajny Qm0,5% = 18,85 m3/s, rzędna lustra wody - 143,20m npm, rzędna dna - 141,92 m npm, napełnienie przy Qm - h = 1,28m, prędkość przepływu v = 1,9 m/s, min,  wzniesienie spodu konstrukcji powyżej Qm -1,08m).

2.   Wykonanie  wylotów z projektowanych odcinków kanalizacji:

a)  wylotu czołowego z kanalizacji W1 ø 400mm, do rowu przydrożnego R1-L w km 21+657 DW 457, zlokalizowanego na działce 1094/184 am 7 obręb Popielów,

b)  wylotu prawostronnego z kanalizacji (KD1-przerzut wód z rowu R2-L) -  W2 ø 400 mm, do rowu przydrożnego R3-P w km 21+909,00 DW 457 zlokalizowanego na działce nr 1163/1 am 8 obręb Stare Siołkowice,

c)   wylotu lewostronnego z kanalizacji W3 ø 400 mm do rowu melioracyjnego R-BR-10  w km 0+888,06 (w km 22+535,33 DW 457) zlokalizowanego na działce nr 1144 am 7 obręb Stare Siołkowice,

d)  wylotów z przykanalików Wp - 25 szt.  ø 200 mm do rowu przydrożnego w ciągu drogi DW 457 (wyloty typu ściankowego), zlokalizowanych na działkach nr  1163/1 am 8 obręb Stare Siołkowice;  nr 1162, nr 1158,  nr 1157, nr 1154, nr 1153, nr 1150, nr 1149, nr 1148, nr 1145 am 7 obręb Stare Siołkowice,

e)   wykonanie  wylotu prawobrzeżnego z przykanalika i korytka skarpowego Wk ø 160 mm, do rzeki Brynicy w km rzeki 6+225,60   zlokalizowanego na działce 1094/184 am 7 obręb Popielów 

3.  Rozbiórka istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej ø 400 mm w km rowu przydrożnego 22+535,25, (odprowadzającego wody opadowe poprzez przepust P-2 do rowu melioracyjnego R-BR-10), na działce nr 1163/1 am 8 obręb Stare Siołkowice.

4.   Wykonanie  rowów przydrożnych wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 457 wraz z wylotami do odbiorników, na odcinkach:

a)  rów R-1L infiltracyjny – odcinek w km 21+661,86 ÷ 21+802,34 o długości 140,48 m, obustronne wyloty: wylot do przepustu P1 (przelew przy wysokich stanach wód rz. Brynicy) wylot z rowu  Wr1 prawobrzeżny, do rzeki Brynicy w km 6+220 (poprzez zarurowany odcinek rowu o długości 21,84 m- R-5L), rów zlokalizowany na działkach nr 1094/184,  nr 1200/190 am 7 obręb Popielów;

b)  rów R-2L infiltracyjny – odcinek w km 21+907,60 ÷ 22+520,06 o długości 612,46 m, obustronne wyloty: wylot W2 odcinkiem kanalizacji pod drogą do rowu przydrożnego R3-P w km 21+909,00; wylot z rowu Wr3 prawostronny do rowu R-BR-10 w km 0+882, rów zlokalizowany na działkach nr 1163/1 am 8 obręb Stare Siołkowice;  nr 1162, nr 1158,  nr 1157, nr 1154, nr 1153, nr 1150, nr 1149, nr 1148, nr 1145, nr 1144 am 7 obręb Stare Siołkowice;

c)  rów R-3P infiltracyjny – odcinek w km 21+829,91 ÷ 22+514,40 o długości 684,49 m, obustronne wyloty: wylot Wr2 lewostronny do rzeki Brynicy w km 6+199; wylot z rowu Wr4 prawostronny do rowu R-BR-10 w km 0+860, rów zlokalizowany na działkach nr 1163/1, nr 1164, nr 1169/1 am 8 obręb Stare Siołkowice; nr 1202/190, nr 57 am 7 obręb Popielów; nr 104 am 8 obręb Popielów; nr 59 am 9 obręb Popielów;

d)  rów R-4P infiltracyjny – odcinek w km 22+524,67 ÷ 22+588,40 o długości 63,73 m, wylot z rowu Wr5 lewostronny do rowu R-BR-10 w km 0+860, rów zlokalizowany na działkach nr 1163/1, nr 1169/1 am 8 obręb Stare Siołkowice;

5.   Przebudowa rowu przydrożnego poprzez jego zarurowanie:

      rów R5-L szczelny – rurociąg ø 1000 mm  – odcinek w km 21+824,18 ÷ 21+802,34 o długości 21,84 m, na działkach nr 1163/1, nr 1164, nr 1169/1 am 8 obręb Stare Siołkowice; nr 1200/190, nr 1094/184 am 7 obręb Popielów;

6.   Wykonanie przepustów (12 szt.) pod projektowanymi zjazdami:

a)       przepusty  Pp2 ÷ Pp12 o średnicy ø 500 na rowie przydrożnym – 11 szt.

b)       przepust P3 o średnicy ø 1000 mm na rowie przydrożnym – 1 szt.

7.   Przebudowa przepustów drogowych pod drogą o parametrach:

a) P1- na starym korycie młynówki rz. Brynicy, przepust pełni funkcję przelewu dla wysokich stanów rz. Brynicy, światło min określono dla rz. zwierciadła rz. Brynicy 143,20m npm,  zlokalizowany na działkach nr  1200/190, 1094/184 am 7 obręb Popielów

b)  P2- na rowie R-BR-10 w km 0+870, zlokalizowany na działkach nr 1145, 1144 am 7 obręb Stare Siołkowice;  1163/1, 1169/1,   1169/2 am 8 obręb Stare Siołkowice;

      o parametrach:

Lp.

km

DW 457

Qm
p [%]

Qm [m3/s]

min
Ø
[m]

przyjęte  Ø
[m]

Spadek
[%]

Długość
[m]

rz. wlotu
[m npm]

rz. wylotu
[m npm]

P1

21+659

0,5

18,85

0,7

3 x 0,8

0,65

10,08

142,79

142,62

P2

22+523

1,0

0,45

0,6

1,20

0,78

22,65

142,50

142,33

 

8.   Umocnienie koryta rzeki Brynica:

       Umocnienie dna rzeki w formie narzutu z kamienia naturalnego frakcji 200 – 250mm grubości 0,25m na geowłókninie separacyjnej. Narzut ograniczony wzdłuż brzegów palisadą z pali betonowych prefabrykowanych Æ200mm L=1,00m. Długość umocnienia: 15 m w górę rzeki od krawędzi kładki (km 6+242,3) oraz 16 m w dół rzeki od krawędzi istniejącego mostu (km 6+194,5). Umocnienia skarp rzeki płytami ażurowymi gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10cm. Lokalizacja na działkach nr 1201/190, 1094/184 am 7 obręb Popielów. Początek umocnień km 6+242,3. Koniec umocnień km 6+194,5. Długość  umocnień - 47,8 m.

 

II.    Na szczególne korzystanie z wód, w zakresie:

1.      Odprowadzanie wód opadowych z projektowanej kanalizacji do rowów przydrożnych:

a) Wylot W1 - obliczeniowa ilość odprowadzanych ścieków:      

                 

Qmax = 0,433 m3/s,

Qmax roczny = 28277,51 m3/rok,

Qśr dobowy = 62,81 m3/d

Qmax h  = 2,35 m3/h,

 

b) Wylot W2 - obliczeniowa ilość odprowadzanych ścieków:

                            

Qmax = 0,162 m3/s,

Qmax roczny = 17133,97 m3/rok,

Qśr dobowy = 23,54 m3/d,

Qmax h  = 0,88 m3/h,

 

c) Wylot W3 - obliczeniowa ilość odprowadzanych ścieków:      

                 

Qmax = 0,133 m3/s,

Qmax roczny = 917,66 m3/rok,

Qśr dobowy = 19.29 m3/d

Qmax h  = 0,72 m3/h,

 

      d)  Wylot Wk - obliczeniowa ilość odprowadzanych ścieków:     

                       

Qmax = 0,0004 m3/s,

Qmax roczny = 184,28 m3/rok,

Qśr dobowy = 0,06 m3/d

Qmax h  = 0,002 m3/h,

 

e) Wp - 25 szt. – wyloty z przykanalików - sumaryczna obliczeniowa ilość odprowadzanych ścieków:

 

Qmax = 0,08 m3/s,

Qmax roczny = 19 084,00 m3/rok,

Qśr dobowy = 11,10 m3/d

Qmax h  = 0,42 m3/h,

 

 

2. Odprowadzenie wód z projektowanych rowów do odbiorników z wylotów Wr1  - Wr5  - sumaryczna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód:

 

Qmax = 0,75 m3/s,

Qmax roczny = 73 052,69 m3/rok,

Qśr dobowy = 108,94 m3/d

Qmax h  = 4,09 m3/h,

  

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML