Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10. 1. 2013.BS


Opole, 2013-04-23

OŚ. 6341. 10. 1. 2013. BS

 Informacja

o wznowieniu postępowania wodnoprawnego znak OŚ.6341.10.2013.BS

 

     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

    informację na wniosek Zarządu dróg Wojewódzkich w Opolu, o wznowieniu postępowania wodnoprawnego (postanowienie Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.10.1.2013.BS z dnia 23 kwietnia 2013 r.), zakończonego decyzją ostateczną Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.10.2013.BS z dnia 12 marca 2013 r. udzielającą Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości KUP”, gm. Dobrzeń Wielki, z uwagi na pojawienie się istotnych dla sprawy, nieznanych organowi nowych okoliczności faktycznych istniejących w dniu wydania decyzji, zgodnie z art. 127 ust. 7 ustawy z dn.18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2012, poz.145 ze zmianami),

 

zawiadamiam,

 

o wznowieniu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości KUP” odcinek od km drogi 17+575 do km 19+340 (km proj.0+000÷1+790,60, gm. Dobrzeń Wielki, w zakresie objętym pozwoleniem wodnoprawnym znak OŚ.6341.10.2013.BS, uwzględniającym aktualny stan prawny nieruchomości w rejonie przebudowywanego obiektu mostowego nad Brynicą wraz z umocnieniami,  zlokalizowanego w km DW 454: 18+125 (0+575,05) oraz w km 16+670 rzeki Brynicy- punkt I.1.b. decyzji znak OŚ.6341.10.2013.BS.

Lokalizacja obiektu mostowego wraz z umocnieniami:

-       działki nr 492/4, nr 495/39 am 1, nr 149 am 2  obręb Kup – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,

-       działka nr 766/39 am 1 obręb Kup – właściciel: Województwo Opolskie (WZMiUW w Opolu)

-      działka nr 445/42 am 1 obręb Kup – właściciel: Andrzej Niewalda,

-        działki nr 737/39 am 1,  nr 32 am 2 obręb Kup – właściciel: Województwo Opolskie (ZDW w Opolu)

-        działka nr 294/148 am 2 obręb Kup – właściciel: Paweł Goj, Stefania Stenzel, Krystyna Wiecimok,

-        działki nr 1205/149, 1206/149 am 2 obręb Kup – właściciel: Leokadia Kalinowska, Andrzej Kalinowski  

-        działka nr 126/3 am 5 obręb Kup – właściciel: PGL LP Nadleśnictwo Kup.

 

W zakresie pozostałych punktów  udzielonego pozwolenia wodnoprawnego stan prawny działek pozostaje bez zmian.

Wersja XML