Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.44.2013.ZW

 

Opole, 2013-04-23
OŚ.6341.44.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
I.          z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.Z.W. 6224-15/07 z dnia 18.01.2008 r. udzielającej Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwu Kup pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjnego – przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce nr 147/1 a.m. 1 obręb Kaniów gm. Popielów, gdyż zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie, o którym mowa w art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne,
 
II.       na wniosek pana Czesława Zaremby z Przedsiębiorstwa Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” inż. Czesław Zaremba z siedzibą: 49-305 Brzeg pl. Dąbrowskiego 1/2 m. 1 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Jarosława Jańczyka Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kup z siedzibą: 46-082 Kup ul. 1 Maja 9, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
 
1.         Stawu ziemnego, retencyjnego (przeciwpożarowego) zasilanego wodami gruntowymi na działce nr 147/1 a.m. 1 obręb Kaniów gm. Popielów o poniższych parametrach:
 
·        wymiary poziome: 30 m x 30 m,
·        powierzchnia całkowita Fc= 900 m2,
·        powierzchnia lustra wody Flw=680 m2,
·        powierzchnia dna Fd= 441 m2,
·        średnia głębokość 2,98 m,
·        średnie napełnienie 1,70 m,
·        nachylenie skarp 1 : 1,5,
·        umocnienie skarp płytami ażurowymi (wypełnienie – humus z obsiewem mieszanką traw),
·        umocnienie stopy skarpy – opaską z faszyny leśnej f 20 cm na geowłókninie,
·        pojemność całkowita zbiornika Vc= 1971 m3,
·        średnia objętość wody w zbiorniku Vśr= 946 m3,
·        pojemność użytkowa zbiornika V= 606 m3,
·        pojemność martwa zbiornika Vm= 340 m3,
·        rzędna terenu przy zbiorniku 155,00 m npm,
·        rzędna dna zbiornika 152,00 m npm,
·        średnia rzędna zwierciadła wody w zbiorniku 153,70 m npm,
·        minimalna rzędna zwierciadła wody w zbiorniku 152,70 m npm.
  
  1. Studni (stanowiącej ujęcie wody ze stawu) zlokalizowanej na działce nr 147/1     a.m. 1 obręb Kaniów gm. Popielów, wykonanej z kręgów betonowych średnicy 1,0 m i głębokości 4,0 m, o rzędnej korony 155,20 m npm i rzędnej dna 151,20 m npm, połączonej z w/w zbiornikiem rurociągiem średnicy 20 cm i długości 5,0 m ułożonego ze spadkiem 3% w kierunku ze stawu do studni. Rzędna dna wlotu do rurociągu 152,70 m npm i rzędna dna wylotu rurociągu do studni 152,55 m npm.
 Lokalizacja urządzeń wodnych:
 
Współrzędne geograficzne stawu:
a.         wierzchołek południowo-zachodni:                      
X: 330701,59              Y: 417853,02
N: 50o 50’ 14,64”        E: 17o 49’ 58,86”
b.        wierzchołek południowo-wschodni:                     
X: 330717,6                Y: 417884,7
            N: 50o 50’ 15,16”        E: 17o 50’ 0,46”
c.         wierzchołek północno-zachodni:              
X: 330734,23              Y: 417836,71
N: 50o 50’ 15,68”        E: 17o 49’ 58”
d.        wierzchołek północno-wschodni:             
X: 330749,93              Y: 417868,73
N: 50o 50’ 16,20”        E: 17o 49’ 59,62”
 
Wlot rurociągu w stawie:
X: 330725,65              Y: 417845,68
N: 50o 50’ 15,41”        E: 17o 49’ 58,46”
 
Współrzędne geograficzne studni:
X: 330721,03              Y: 417839,52
N: 50o 50’ 15,25”        E: 17o 49’ 58,15”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane są urządzenia wodne:
 
-          staw retencyjny - przeciwpożarowy wraz z urządzeniami związanymi z nim funkcjonalnie zlokalizowany będzie na działce nr 147/1 a.m. 1 obręb Kaniów             gm. Popielów, własność Skarb Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kup,
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                       Geolog Powiatowy
 
Wersja XML