Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2013.BS


Opole, 2013-04-11

OŚ. 6341. 29. 2013. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),   

 podaję do publicznej wiadomości,

 

 informację o wszczęciu w dniu 22-02-2013 r., postępowania na wniosek Prezydenta Miasta Opola (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 05-02-2013 r.) przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak ZW-7107-37/13 z dnia 18-02-2013 r.),  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania oczyszczonych (w osadniku i separatorze) wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia  części terenu miasta OPOLA, z rejonu ul. Wrocławskiej (od Kanału Ulgi do ul. Niemodlińskiej).

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych następuje do Kanału Ulgi, istniejącym prawobrzeżnym wylotem ścieków ø 800 mm, zlokalizowanym w km cieku 0+810 (przy moście w ciągu ul. Wrocławskiej) – wylot ozn. jako KU-3.

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 12,00 ha, zredukowana Fzr = 5,80 ha.

Obliczeniowa ilość wód opadowych  Qobl = 471,00 l/s, przy q = 81,30  l/s ha.

 Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 93 oraz 92 am 25 obręb Opole, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Opolu.

 Zgodnie z wnioskiem uzupełniającym (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 04-03-2013 r.) dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Ulgi w km 0+810, udzielone Gminie Opole decyzją Prezydenta Miasta Opola, znak OŚ.III.6210/12/2003 z dnia 17-04-2003 r., obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie wygaszone.

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 7 dni, licząc od  dnia wywieszenia nin. informacji, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu,  ul.1 Maja 29, pok.209. 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

Wersja XML