Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2013.BS

 

 

Opole, 2013-04-11

OŚ. 6341. 26. 2013. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),   

 podaję do publicznej wiadomości,

 

 informację o wszczęciu w dniu 25-02-2013 r., postępowania na wniosek Pani Agnieszki Maślak Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola, działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 31-01-2013 r.) przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak ZW-7107-39/13 z dnia 20-02-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania oczyszczonych (w osadniku i separatorze) wód opadowych i roztopowych powstających z odwodnienia terenu, obejmującego większą część Osiedla Chabrów w OPOLU.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych następuje do kamieniołomu Odra 1, istniejącym wylotem ścieków ø 800 mm, zlokalizowanym we wschodniej ścianie wyrobiska (za zespołem garaży przy ul. Luboszyckiej) - wylot ozn. jako „Wyrobisko Cementowni”. Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 55,00 ha, zredukowa Fzr = 15,22 ha.

Obliczeniowa ilości wód opadowych  Qobl = 1039,0 l/s, przy q = 68,3 l/s ha.

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 3/179 am 22 obręb Opole, właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty  Cementownia „ODRA” SA w Opolu.

            Zgodnie z wnioskiem uzupełniającym (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 04-03-2013 r.) dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kamieniołomu Odra 1, udzielone Gminie Opole decyzją Prezydenta Miasta Opola znak OŚ.III.6210/17/2003 z dnia 29-05-2003 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie wygaszone.

 

  Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 7 dni, licząc od  dnia wywieszenia nin. informacji, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi. Dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu,  ul.1 Maja 29, pok.209. 

 

 Z up.Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

 

        

 

 

 

 

Wersja XML