Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2013.ZW

 

Opole, 2013-04-03
OŚ.6341.21.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
I.          z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.6210-2/99 z dnia 27.01.1999 r. udzielającej panu Andrzejowi Kalinowskiemu zam. Chmielowice ul. Lipowa 22 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Prószkówki w km 15+990 dla potrzeb stawu rybnego w m. Chmielowice, której termin obowiązywania upłynął w dniu 31.12.2007 r.
 
II.       na wniosek pana Ziemowita Kalinowskiego zam. 46-070 Chmielowice ul. Wiśniowa 5, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.         wykonanie przebudowy (pomniejszenie i pogłębienie) istniejącego stawu, tak aby po przebudowie miał on następujące parametry:
-          powierzchnia 0,25 ha
-          kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 38,5 m x 58,5 m,
-          nachylenie skarp n = 1 : 3,
-          rzędna dna 153,50 m npm,
-          rzędna lustra wody 155,00 m npm,
-          napełnienie 1,5 m,
-          doprowadzalnik wraz z ujęciem brzegowym zlokalizowany na prawym brzegu rzeki Prószkówki w km 15+990, składający się z rurociągu stalowego f 250 mm długości 43 m wraz z zasuwą (umożliwiającą zaprzestanie poboru wód z cieku),
-          przelew awaryjny do rzeki Prószkówki w km 15+877, w postaci rowu otwartego o rzędnej dna 155,00 m npm
 
2.         szczególne korzystanie z wód rzeki Prószkówki dla potrzeb w/w stawu rybnego przeznaczonego do rekreacyjnego połowu ryb polegające na:
 
a.         poborze wód z rzeki Prószkówki, za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego na prawym brzegu cieku w km 15+990 składającego się z rurociągu stalowego f 250 mm długości 43 m wraz z zasuwą (umożliwiającą zaprzestanie poboru wód z cieku) w poniższych terminach i ilościach:
-          q = 2,7 dm3/s; Qmax.h = 9,7 m3/h; Qśr.d = 233 m3/d, Qroczne= 2 285 m3/rok w
okresie 10 dni kwietnia lub maja 2013 r. celem jego jednorazowego napełnienia,
-          q = 2,0 dm3/s; Qmaxh = 7,2 m3/h; Qśr.d = 173 m3/d, Qroczne= 63 072 m3/rok w okresie całego roku celem pokrycia strat na przesiąki i parowanie
 
b.        piętrzeniu wód stawu do rzędnej 155,00 m.npm. przez okres całego roku za pomocą przelewu awaryjnego w postaci rowu otwartego (bez żadnych urządzeń piętrzących), którego dno zlokalizowane będzie na rzędnej 155,00 m npm
 
 
Lokalizacja urządzeń wodnych:
 
Współrzędne geograficzne ujęcia wody:                          N: 50o 39’ 20”             E: 17o 51’ 32”
Współrzędne geograficzne przelewu awaryjnego:         N: 50o 39’ 23”             E: 17o 51’ 34”
Współrzędne geograficzne stawu:
a.         krawędź grobli północno-zachodniej:                    N: 50o 39’ 21”             E: 17o 51’ 44”
b.        krawędź grobli północno-wschodniej:                   N: 50o 39’ 19”             E: 17o 51’ 42”
c.         krawędź grobli południowo-zachodniej:                N: 50o 39’ 26”             E: 17o 51’ 31”
d.        krawędź grobli południowo-wschodniej:               N: 50o 39’ 24”             E: 17o 51’ 29”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML