Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2013.ZW

 

Opole 2013-03-06
 
OŚ.6341.31.2013.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145):
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Pawła Śnieżka z PS-Projekt z siedzibą: 46-080 Chróścice ul. Szkolna 30 pełnomocnika Gminy Dąbrowa (działającego z upoważnienia udzielonego mu przez Wójta Gminy Dąbrowa pana Marka Leję pismem nr SEK.0052.9.2013 z dnia 25.02.2013 r.), o udzieleniepozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
 
 1. Pomostu osadzonego na palach f 0,25 m długości 6,00 m, zakończonego platformą, zlokalizowanego na terenie zbiornika w m. Chróścina na dz. nr 302/8 a.m. 5 obręb Chróścina, będącej własnością gm. Dąbrowa o poniższych parametrach:
-       długość całkowita (wraz z przyczółkiem) 20,75 m,
-       szerokość 1,80 m,
-       wymiary platformy: 6,00 m x 5,76 m,
-       wysokość nad zwierciadłem wody: 1,00 m,
-       rzędna podłogi pomostu 160,21 m npm,
-       balustrada wys. 1,14 m
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 39’ 46,01”        E: 17o 48’ 36,70”
 
 1. Przebudowy rowu – odprowadzalnika wód ze zbiornika wodnego w m. Chróścina na dz. nr 302/8 a.m. 5 obręb Chróścina, będącej własnością gm. Dąbrowa – od km 0+052 do km 0+076 tj. na długości 24 m w celu wykonania na tym odcinku brodzika o poniższych parametrach:
-       szerokość dna od 1,98 m do 7,73 m,
-       rzędna dna w części płytszej 158,37 m npm,
-       rzędna dna w części głębszej 157,92 m npm,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
początek przebudowy:             N: 50o 39’ 46,51”        E: 17o 48’ 35,37”
            koniec przebudowy:                 N: 50o 39’ 46,35”        E: 17o 48’ 36,04”
 
 1. Zastawki - w km 0+048 odprowadzalnika wód ze zbiornika wodnego w m. Chróścina na dz. nr 302/8 a.m. 5 obręb Chróścina, będącej własnością gm. Dąbrowa o poniższych parametrach:
-       rzędna góry przyczółków 158,90 m npm,
-       rzędna piętrzenia 158,70 m npm,
-       rzędna dna 158,25 m npm,
-       wysokość piętrzenia 0,45 m,
-       przelew prostokątny o świetle 1,49 m,
-       zamknięcie szandorowe – deski gr. 5 cm,
-       przyczółki betonowe gr. 40 cm
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 39’ 46,57”        E: 17o 48’ 35,14”
 1. Częściowej przebudowy czaszy zbiornika polegającej na wykonaniu schodów o poniższych parametrach:
-       długość zabudowy brzegu 29,53 m,
-       szerokość zabudowy (w planie) 7,00 m,
-       ilość i wymiary stopni 21 x 15 cm x 33,5 cm,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 39’ 47,38”        E: 17o 48’ 38,80”
 
 1. Przejścia metodą przecisku sterowanego 5 kablami n/n (YKY 5 x 10 mm2) w 3 rurach osłonowych PCV f 110 mm, długości 12,00 m, pod dnem rzeki Bródek w km 7+960 na głębokości min. 1,0 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury osłonowej 156,87 m npm (rzędna dna cieku 157,87 m npm)
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 39’ 43,84”        E: 17o 48’ 33,97”
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wywieszono: 06.03.2013 r.
Wersja XML