Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2013.BS

 

Opole, 2013-03-07

OŚ. 6341. 9. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,

 

     informację o wszczęciu, w dniu 30 stycznia 2013 r., postępowania na wniosek Waldemara Jaworskiego z Winowa,  działającego z upoważnienia Grzegorza Prochery z PGM Prochera Grzegorz, Więcmierzyce 41,  49-200 Grodków, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z odwodnieniem  12 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Chmielowicach przy ul. Lipowej, gm. Komprachcice, w zakresie:

 

1.pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń  wodnych - wylotu  ścieków kanału deszczowego ø 200 mm do rowu melioracyjnego R10a  w km  0+555

2.pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - na odprowadzanie, wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego R10a w km 0+555,  z odwodnienia połaci dachowych 12 domów oraz drogi osiedlowej o łącznej powierzchni F = 0,19 ha w obliczeniowej ilości Q = 21,40 l/s, przy q = 128 l/s ha.

 

 

    

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                     Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML