Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2013.BS

 

Opole, 2013-02-21

OŚ. 6341. 14. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

  podaję do publicznej wiadomości,

 


     informację o wszczęciu w dniu 11 lutego 2013 r., postępowania na wniosek P. Rolanda Krause  MM SYSTEMY, 49-120 Narok, ul. Wiejska 16, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwodnienia zakładu produkcyjno – usługowego, zlokalizowanego na działkach nr  535/98 i 704/98 am 1 w KĄTACH OPOLSKICH, gm.Tarnów Opolski, w zakresie:

 1. na wykonanie urządzenia wodnego – podziemnego zbiornika retencyjno – rozsączającego firmy HAURATON wykonanego z modułów DRAIN TWIN, o parametrach
- pojemność – 395,56 m3

      - powierzchnia 628,33 m2

      - rzędna terenu – 161,88 m npm

      - rzędna dolnej skrajni zbiornika – 158,82 m npm

2. na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi, poprzez zbiornik retencyjno – rozsączający:

      -   wód opadowych i roztopowych z odwodnienia połaci dachowych o powierzchni F = 0,7082 ha, w obliczeniowej ilości Q obl. = 92,77 l/s przy q = 131 l/s ha

      - oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem typu AQUAFIX SKG 070, ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg i placów o powierzchni F = 0,5241 ha, w obliczeniowej ilości Q obl. = 61,79 l/s przy q = 131 l/s ha.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 704/98 am 1 obręb Kąty Opolskie, własność MM Systemy w Naroku.

 

  


       

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML