Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2013.BS

 

Opole, 2013-02-27

OŚ. 6341. 6. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu, w dniu 21 stycznia 2013 r., postępowania na wniosek Wojciecha Rdzaka przedstawiciela firmy CBBR Sp. z o.o. w Rybniku,  działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z budową drogi ul. Wierzbowej w Czarnowąsach na działce nr 2136/60 am 3, gm. Dobrzeń Wielki, w zakresie:

1.pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń  wodnych:

a. wylotu  ścieków W-1 kanału deszczowego ø 250 mm do rowu melioracyjnego R-B w km  0+840

b. wylotu ścieków W-2 kanału deszczowego ø 250 mm do rowu wzdłuż drogi gminnej ul. Piaskowej w km 0+220

c. przepustu drogowego pod projektowaną droga ul. Wierzbowa w km drogi 0+0245 o średnicy ø 800 mm żelbetowego, o długości 10 m, zlokalizowanego na rowie R-B w km  0+850;

2. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód- na odprowadzanie, oczyszczanych w osadnikach,  wód opadowych i roztopowych  z odwodnienia drogi – ul.Wierzbowej, wylotem:

a. W-1 do rowu melioracyjnego R-B w km 0+840 z odwodnienia zlewni o powierzchni     drogowej  F = 0,09 ha w obliczeniowej ilości Q = 14,89 l/s, przy q = 101 l/s ha,

b. W-2 do rowu melioracyjnego R-B w km 0+840 z odwodnienia zlewni o powierzchni     drogowej  F = 0,06 ha w obliczeniowej ilości Q = 11,13 l/s, przy q = 101 l/s ha.

 

Lokalizacja w/w urządzeń wodnych oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- wylot W-1 - działka nr 2374/89 am 3 obręb Czarnowąsy, właściciel: Gmina Dobrzeń Wielki,

- wylot W-2 - działka nr 54 am 3 obręb Czarnowąsy, właściciel Gmina Dobrzeń Wielki,

                    - działka nr  678/41 am 3 obręb Czarnowąsy, właściciel: osoby fizyczne.

 

 
 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML