Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2013.BS

 

Opole, 2013-02-25

OŚ. 6341. 17. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 podaję do publicznej wiadomości,


              informację o wszczęciu w dniu 07-02-2013 r., postępowania na wniosek Pani Agnieszki Maślak Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola, działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 21-01-2013 r.) przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak ZW-7107-31/13 z dnia 05-02-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania istniejącym prawobrzeżnym wylotem (2 x ø 1400 mm) do rzeki Odry w km 154+985,  oczyszczanych w separatorze wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia rejonu ulic w dzielnicy Zakrzów w Opolu,   ze zlewni o powierzchni całkowitej Fc= 28,50 ha, zredukowanej Fzr = 17,241ha, w obliczeniowej ilości: Qobl = 1088,84  l/s przy q = 126,31 l/s ha dla p – 50 % .

 

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 1283/2 am 17 obręb Zakrzów, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Opolu.

 

Zgodnie z wnioskiem uzupełniającym (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 20-02-2013 r.) dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Odry w km 154+985, udzielone Gminie Opole decyzją Prezydenta Miasta Opola znak OŚ.III.6210/24/2003 z dnia 14-04-2003 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie wygaszone.

 

 

 

      

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML