Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2013.BS

 

Opole, 2013-02-25

OŚ. 6341. 16. 2013. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

  

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

              informację o wszczęciu w dniu 07-02-2013 r., postępowania na wniosek Pani Agnieszki Maślak Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola, działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 22-01-2013 r.) przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak ZW-7107-28/13 z dnia 05-02-2013 r.),  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania istniejącym prawobrzeżnym wylotem do rzeki Odry w km 151+970,  podczyszczanych w separatorze, wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia rejonu ulic na wyspie Pasieka w Opolu,   ze zlewni o powierzchni całkowitej Fc=17,550 ha, zredukowanej Fzr = 12,976 ha, w obliczeniowej ilości: Qobl = 983,42  l/s przy q = 126,31 l/s ha dla p – 50 % .

 

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 4/8; 4/11 am 43 obręb Opole, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Opolu,

- działka nr 17/6 am 43 obręb Opole,  właściciel Gmina Opole, trwały zarząd Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

 

Zgodnie z wnioskiem uzupełniającym (pismo znak ITGK-RIK.7021.2.4.2013 z dnia 20-02-2013 r.) dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Odry w km 151+970, udzielone Gminie Opole decyzją Prezydenta Miasta Opola znak OŚ.III.6210/22/2003 z dnia 24-04-2003 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie wygaszone

 

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML