Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2013.BS

 

Opole,  dnia 20 lutego 2013r.

 

OŚ.6341.10.2013.BS                                                                                                              

 

 

Informacja  o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

  

            Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy z dn.18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2012, poz.145 ze zmianami)  

podaję do publicznej wiadomości,


informację o wszczęciu w dniu 31 stycznia 2013 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Jerzego Waliczka Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, (pismo znak ZDW-WI-2221.07.2013.GM.05 z dnia 29-01-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości KUP” odcinek od km grogi 17+575 do km 19+340 (km proj.0+000÷1+790,60), gm. Dobrzeń Wielki, w zakresie:

 

I. Pozwolenie wodnoprawne na  wykonanie urządzeń wodnych:

 1.  na przebudowę dwóch obiektów mostowych, polegającą na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i wykonanie w tym miejscu nowego obiektu mostowego wraz z umocnieniami,   zlokalizowanych:  

      a.  w km DW 454: 18+125 (0+575,05) oraz w km 16+670 rzeki Brynicy,

      b.  w km DW 454: 18+318 (0+765,55) oraz w km 2+160 rowu melioracyjnego R-D;

 2.  na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej:

      a.  2-ch wylotów do rzeki Brynicy, zlokalizowanych:

          - wylot A (Dz 500 mm) - w km rzeki 16+670, w km DW 454: 18+150,01 (0+575,01)

          - wylot B  (Dz 315 mm) - w km rzeki 16+672, w km DW 454: 18+150,01 (0+582,46)

      b.  2-ch wylotów do rowu melioracyjnego R-D, zlokalizowanych:

          - wylot C (Dz 315 mm) -  w km rowu 2+170, w km DW 454: 18+339,67 (0+764,67)

          - wylot D (Dz 400 mm) -  w km rowu 2+170, w km DW 454: 18+345,67 (0+770,67)

       wraz z umocnieniami

 3. na wykonanie 15 wylotów przykanalików (Dz 200) do projektowanego rowu przydrożnego, wraz z umocnieniami, zlokalizowanych  w kilometrażu DW nr 454:

                 Tabela nr 1 

nr wylotu

Km projektowanej drogi- lokalny, km rzeczywisty drogi

nr 1

Lokalny 1+749,00, km 19+324,00 DW 454

nr 2

Lokalny 1+719,00, km 19+294,00 DW 454

nr 3

Lokalny 1+689,00, km 19+264,00 DW 454

nr 4

Lokalny 1+659,00, km 19+234,00 DW 454

nr 5

Lokalny 1+628,95, km 19+203,95 DW 454

nr 6

Lokalny 1+599,31, km 19+174,31 DW 454

nr 8

Lokalny 1+569,65, km 19+144,65 DW 454

nr 9

Lokalny 1+529,00, km 19+104,00 DW 454

nr 10

Lokalny 1+488,99, km 19+063,99 DW 454

nr 11

Lokalny 1+464,97, km 19+039,97 DW 454

nr 12

Lokalny 1+449,00, km 19+024,00 DW 454

nr 13

Lokalny 1+409,00, km 18+984,00 DW 454

nr 14

Lokalny 1+369,00, km 18+944,00 DW 454

nr 15

Lokalny 1+329,00, km 18+904,00 DW 454

nr 16

Lokalny 1+300,27, km 18+875,27 DW 454


4.   na wykonanie rowu przydrożnego, lewostronnego, trawiastego od km lokalnego 1+263,87 do km lokalnego 1+790,60, tj. km 18+838,87 do 19+365,60 DW 454, o łącznej długości L=526,73 m,

5.      na wykonanie przepustu o średnicy Ø800 mm i długości L=15,32 m, w km lokalnym 1+582,01, tj. km 19+157,01 DW 454, w ciągu rowu przydrożnego, pod zjazdem na drogę gminną.

6.      na likwidację wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø500 mm do rzeki Brynicy w jej km 16+670, w km lokalnym 0+573,13, tj. 18+148,13 DW 454.

  

II.  Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 454 (DW 454) w miejscowości KUP, z odcinka drogi od km  17+470 do km 19+400,  wylotami ścieków:

1.   oczyszczonych w osadniku ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Brynicy za pomocą dwóch projektowanych wylotów z projektowanej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej:

      a. wylotem A (Dz 500 mm) - w km rzeki 16+670, w km DW 454: 18+150,01 (0+575,01)

      b. wylotem B  (Dz 315 mm) - w km rzeki 16+672, w km DW 454: 18+150,01 (0+582,46)

 

2.     oczyszczonych w osadniku ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego R-D za pomocą dwóch projektowanych wylotów z projektowanej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej:

      a. wylotem C (Dz 315 mm) -  w km rowu 2+170, w km DW 454: 18+339,67 (0+764,67)

      b. wylotem D (Dz 400 mm) -  w km rowu 2+170, w km DW 454: 18+345,67 (0+770,67)

 

3.  oczyszczonych w osadnikach wpustów ulicznych ścieków opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego za pomocą projektowanych 15 wylotów przykanalików o średnicy Dz200 mm, do rowu przydrożnego trawiastego za pomocą 15 wylotów projektowanych przykanalików, zlokalizowanych w kilometrażach drogi zgodnie z tabelą nr 1. 

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

 

Tabela nr 2

 

 

 

Nr działki

 

obręb KUP

 

Arkusz mapy

 

obręb KUP

 

 

 

Rodzaj urządzeń

 

Imię i nazwisko właściciela

 

Adres zamieszkania / siedziba

 

492/4

 

1

wylot A,

most na Brynicy

wraz z umocnieniami

Skarb Państwa, zarząd:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

 

ul. Katowicka 55,

 45-061 Opole

495/39

 

wylot B

most na Brynicy

wraz z

umocnieniami

574/165,

149

2

most na Brynicy

wraz z umocnieniami

766/39

1

most na Brynicy

wraz z umocnieniami

Województwo Opolskie

(WZMiUW w Opolu)

ul. Piastowska 14,

45-082 Opole

126/7,

126/5,

126/3

5

most na rowie

R-D wraz z umocnieniami

Skarb Państwa, zarząd:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kup

ul. 1 Maja 9,

 46-082 Kup

767/39

1

likwidacja

wylotu

Województwo Opolskie

(Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu)

ul. Piastowska 14,

 45-082 Opole

32

2

rów przydrożny/ most na rowie

241

3

rów

przydrożny

22/1

5

rów

przydrożny

Gmina Dobrzeń Wielki

 

ul. Namysłowska 44,

 46-081 Dobrzeń Wielki

 

608

1

przepust

ø 800

445/42

1

wylot A,

most na Brynicy

wraz z umocnieniami

 

Andrzej Niewalda

 

43

1

most na Brynicy

wraz z umocnieniami

Łukasz Ziółkowski

 

869/42

2

 wylot C, wylot D

most na rowie R-D

Józef Kołodziej, Kornelia Kołodziej

 

294/148

2

most na Brynicy

wraz z umocnieniami

Goj Paweł, Stenzel Stefania

Wiecimok Krystyna

 

 

 

 

 Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML