Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2013.BS

 

Opole, 2013-02-18

OŚ. 6341. 15. 2012. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),               

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację     o wszczęciu w dniu 11-02-2013 r., postępowania na wniosek Pani Izabelli Grzybek z firmy „Dla Środowiska”, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez  Pana Mariusza Kota z „MARGUM REMBLER Usługi Transportowe, 46-034 Pokój, Zieleniec 64, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwodnienia terenu stacji paliw płynnych zlokalizowanej z m. WRZOSKI gm.Dąbrowa, zlokalizowanej na działkach nr 373/32, 375/33, 377/33  am 2  obręb Wrzoski. Oczyszczone w separatorze ścieki opadowe odprowadzane są istniejącym wylotem ścieków do rowu przydrożnego w pasie drogi krajowej nr 94, obliczeniowej ilości 67,1 l/s przy q = 130l/s ha.

 Lokalizacja wylotu ścieków: działka nr 332/69 am 2 obręb Wrzoski, właściciel Skarb Państwa.

 Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 7 dni, licząc od  dnia otrzymania nin. zawiadomienia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

   Dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul.1 Maja 29, pok.209. 

 

 

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Urszula Karpińska -Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

Wersja XML