Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2012.ZW

 

Opole 2013-02-01
OŚ.6341.129.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek państwa Marii i Korneliusza Jagusch zam. 46-046 Ligota Turawska, Bierdzany ul. Stawowa 13 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
 1. Wykonanie urządzeń wodnych:
  1. Wylotu W1 - ścieków opadowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych o łącznej powierzchni 700,00 m2, do studni chłonnej A, o poniższych parametrach:
-          rzędna terenu w miejscu wylotu: 198,00 m npm,
-          rzędna dna wylotu: 197,10 m npm,
-          materiał, z którego wykonany będzie wylot: PCV,
-          średnica: 200 mm.
  1. Wylotu W2 – ścieków opadowych odprowadzanych z połaci dachowej o powierzchni 396,5 m2, do studni chłonnej B, o poniższych parametrach:
-          rzędna terenu w miejscu wylotu: 198,00 m npm,
-          rzędna dna wylotu: 197,30 m npm,
-          materiał, z którego wykonany będzie wylot: PCV,
-          średnica: 160 mm,
  1. 4 szt. studni chłonnych połączonych w układ szeregowy, o poniższych parametrach:
-          rzędna terenu w miejscu wykonania: 198,00 m npm,
-          rzędna dna studni: 194,00 m npm,
-          materiał z którego wykonane będą studnie: betonowe, wypełnione żwirem,
-          średnica pojedynczej studni: 1,20 m,
-          głębokość dna studni: 4,0 m,
-          powierzchnia żwirowej warstwy filtracyjnej: 25,00 m2,
-          miąższość żwirowej warstwy filtracyjnej: 1,0 m.
 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:
  1. Odprowadzaniu wód opadowych z pow. utwardzonych o pow. 700,00 m2 w ilości:
qdeszczu nawalnego= 0,015 dm3/s x m2,
Q = 8,92 dm3,
Qmaxh= 10,43 m3/h,
Qśrd= 1,28 m3/d,
Qśr.roczne= 455,00 m3/rok,
Qmax.roczne = 490,00 m3/rok.
  1. Odprowadzaniu wód opadowych z połaci dachowej o pow. 396,50 m2 w ilości:
qdeszczu nawalnego= 0,015 dm3/s x m2,
Q = 4,76 dm3,
Qmaxh= 5,55 m3/h,
Qśrd= 0,68 m3/d,
Qśr.roczne= 257,72 m3/rok,
  1. Qmax.roczne = 277,55 m3/rok
Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotów i studni chłonnych:
wylot W1         N: 50o 49’ 4,44”          E: 18o 09’ 39,36”
wylot W2         N: 50o 49’ 4,43”          E: 18o 09’ 39,48”
studnia A         N: 50o 49’ 4,42”          E: 18o 09’ 39,38”
studnia B          N: 50o 49’ 4,41”          E: 18o 09’ 39,46”
studnia C         N: 50o 49’ 4,40”          E: 18o 09’ 39,54”
studnia D         N: 50o 49’ 4,39”          E: 18o 09’ 39,62”
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                   Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML