Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.4.2013.BS

 

OŚ.6341.4.2013.BS                                                                                                                                          Opole, dnia 23 stycznia  2013 r.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Zgodnie z art. 49; 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.6, 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz.145),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

            informację o wszczęciu,  w dniu 14 stycznia 2013 r., na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Pana Bogdana Poliwody (pismo nr WI.2221.90.2012.NZ.69 z dnia 14-01-2013 r.) postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. NAROK (od km drogi 8+600 do km 10+555) gm. Dąbrowa, w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

a)  na wykonanie wylotu oczyszczonych ścieków opadowych oznaczonego jako „Wyl.1” –do  rowu otwartego o długości 26,68 m z ujściem do zbiornika retencyjno – infiltracyjnego-  wylot zlokalizowany w km drogi  9+024, na działce nr 262 am 2, obręb  Narok, 

b) na przebudowę istniejącego zbiornika retencyjno – infiltracyjnego (w miejscu istniejącego zbiornika),

c) na wykonanie rowów przydrożnych, w tym likwidacje, przebudowę, zarurowanie wraz z przepustami,

d) na wykonanie odcinków drenażu francuskiego w miejscu istniejących rowów przydrożnych przewidzianych do likwidacji lub zarurowania,

e) na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, w tym wylotów z przykanalików wpustów, wylotów ze ścieków skarpowych z odwodnienia zjazdów indywidualnych do rowów przydrożnych;

2. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, na odprowadzanie:

    a)  do zbiornika retencyjno – infiltracyjnego poprzez rów otwarty:   

-oczyszczonych ścieków deszczowych, wylotem z kanalizacji Dn 350 mm oznaczonego jako „Wyl.1” 

- wód z  przepustu pod drogą ø 800

- wód z rowu szczelnego (przy zbiorniku)

    b) ścieków deszczowych do rowu przydrożnego z punktowych zrzutów – 42 szt. z    odwodnienia zjazdów indywidualnych wylotem ze ścieku skarpowego lub wylotem ø 160 mm z przykanalika wpustu deszczowego.

    

 

Równocześnie informuję, że w ciągu 14 dni, licząc od daty wywieszenia obwieszczenia, można w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 19, pok. 209, zapoznać się z dokumentacją załączoną do  wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.   

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML