Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW

 

Opole 2012-12-14
OŚ.6341.130.2012.ZW                                                                                                                 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu, postępowania na wniosek– pismo z dnia 26.11.2012 r. pana Pawła Opałki z Biura Projektów Budowlanych PLANBUD mgr inż. Paweł Opałka z siedzibą: 48-304 Nysa ul. Zjednoczenia 9/2, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Zbigniewa Bahryja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą: 45-061 Opole ul. Katowicka 55, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację rzeki Ścinawy Niemodlińskiej od km 8+756 do km 15+054 tj. na działkach: nr 132, 133 a.m. 1 obręb Szydłowiec Śląski, nr 12 a.m. 1 obręb Gościejowice, nr 403 a.m. 7 obręb Niemodlin, nr 837, 887 a.m. 11 obręb Niemodlin, nr 595, 597 a.m. 10 obręb Niemodlin gm. Niemodlin, polegającą na naprawie okładzin, umocnień skarp, podmyć brzegów, usunięciu zamulisk, naprawie i konserwacji urządzeń wodnych (uzupełnieniu ubytków betonu w jazach, progach powstałych w wyniku erozyjnego działania płynącej wody, oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów metalowych), odtworzenie narzutów kamiennych w misach wypadowych jazów i progów oraz usunięciu zbędnej roślinności (w szczególności z koryta cieku), tak aby po ich wykonaniu uzyskać poniższe parametry rzeki:
 
 1. Przepustowość – dla przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia:
a.         w km 8+756 tj. na początku odcinka objętego regulacją:
Q50%= 9,0 m3/s, Q10%= 22,4 m3/s, Q5%= 27,8 m3/s, Q1%= 39,6 m3/s,
b.         w km 15+054 tj. na końcu odcinka objętego regulacją:
Q50%= 7,8 m3/s, Q10%= 19,2 m3/s, Q5%= 23,9 m3/s, Q1%= 34,1 m3/s.
 
 1. Spadek podłużny koryta:
a.         od km 8+756 do km 8+955         i = 0,26%,
b.         od km 8+955 do km 11+286       i = 0,04%,
c.         od km 11+286 do km 11+528     i = 0,13%,
d.         od km 11+528 do km 11+737     i = 0,20%,
e.         od km 11+737 do km 12+338     i = 0,03%,
f.           od km 12+338 do km 13+367     i = 0,16%,
g.         od km 13+367 do km 13+887     i = 0,06%,
h.         od km 13+887 do km 14+076     i = 0,16%,
i.           od km 14+076 do km 15+187     i = 0,01%,
 
 1. Szerokość koryta rzeki: zmienna wahająca się od 6,0 m do 20,0 m.
 
 1. Nachylenie skarp: zmienna wahająca się od 45° do 90°.
 
celem powstrzymania degradacji koryta cieku i jego umocnień, zabezpieczenia brzegów cieku przed ich uszkadzaniem (rozmywaniem), odmulenia rzeki na odcinkach o łagodnych spadkach
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania regulacji wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29.
 
Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w godzinach urzędowania.
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML