Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.121.2012.BS

 

Opole, 2012-12-12

 

OŚ. 6341. 121. 2012. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

  

Na podstawie art. 64a, ust.4, art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),         

podaję do publicznej wiadomości,

   informację o wszczęciu w dniu 9 listopada 2012 r., postępowania na wniosek Przemysława Kendzi, pełnomocnika firmy Volvo Polska Sp. z o.o. 51-502 Wrocław, ul. Mydlana 2, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków  do rowu melioracyjnego R-18a w km 0+516 oraz na szczególne korzystanie z wód -odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powstających z odwodnienia terenu zakładu Volvo Truck Center Polska zlokalizowanego na działce 72/1 Dąbrowa ul. Kamienna 1 w obliczeniowej ilości Qobl. = 48,35 l/s.

 

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 72/1 am 2 obręb Dąbrowa, własność Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz działka nr 74 am 2 obręb Dąbrowa, własność Kruk Henryk,  Dąbrowa. 

 

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML