Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2012.ZW

 

Opole, dnia 08.12.2012 roku.
OŚ.6341.115.2012.ZW                                                                                                                 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.     z 2012 r. poz. 145)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu, postępowania na wniosek pana Joachima Klosy zam. 46-060 Prószków ul. Korfantego 3, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:
 
 1. rzeki Prószkówki dla potrzeb istniejącego stawu rybnego nr 1 o powierzchni lustra wody 3,65 ha zlokalizowanego na działce nr 849 a.m. 7 obręb Ligota Prószkowska gm. Prószków polegające na ich:
 
  1. piętrzeniu w km 31+246 za pomocą mnicha betonowego o wymiarach stojaka 1,10 m x 1,00 m oraz leżaka o średnicy f 800 mm i długości L = 16,0 m, do rzędnej 179,40 m npm w okresie od 16.03. do 31.10. każdego roku,
  2. poborze w ilości całkowitego przepływu (staw przepływowy) w tym do napełnienia stawu w ilości: Q = 37,0 l/s, Qmax h = 133,2 m3/h, Qśr.d = 3.196,8 m3/d, Qmax rok = 51.148,8 m3/rok w okresie od 16.03. do 31.03. każdego roku,
  3. poborze w ilości całkowitego przepływu (staw przepływowy) w tym do podtrzymania zalewu w ilości: Q = 1,8 l/s, Qmax h = 6,5 m3/h, Qśr.d = 156,0 m3/dobę Qmax rok = 33.228,0 m3/rok w okresie od 01.04. do 31.10. każdego roku,
  4. zrzucie do rzeki Prószkówki w km 31+246 za pomocą mnicha betonowego   o wymiarach stojaka 1,10 m x 1,00 m oraz leżaka o średnicy f 800 mm             i długości L = 16,0 m, w ilości całkowitego przepływu (staw przepływowy) powiększonej o wody z tytułu opróżniania stawu tj.: Q = 34,0 l/s, Qmax h = 122,4 m3/h, Qśr.d = 2.937,6 m3/d, Qmax rok = 44.064,0 m3/rok w okresie 15 dni listopada każdego roku,
 
 1. rowu melioracji wodnych szczegółowych R-G dla potrzeb istniejącego stawu rybnego nr 2 o powierzchni lustra wody 0,67 ha zlokalizowanego na działkach nr 826, 827, 828 a.m. 7 obręb Ligota Prószkowska gm. Prószków polegające na ich:
 
  1. poborze za pomocą rurociągu PVC z zasuwą zamykającą o średnicy f 160 mm, długości L = 15 m do napełnienia stawu w ilości: Q = 3,0 l/s, Qmax h = 10,8 m3/h, Qśr.d = 259,2 m3/d, Qmax rok = 8.035,2 m3/rok w okresie od 16.03. do 15.04. każdego roku,
  2. poborze za pomocą rurociągu PVC z zasuwą zamykającą o średnicy f 160 mm, długości L = 15 m do podtrzymania zalewu w ilości: Q = 0,3 l/s, Qmax h = 1,1 m3/h, Qśr.d = 26,4 m3/dobę Qmax rok = 5.253,6 m3/rok w okresie od 16.04. do 31.10. każdego roku,
  3. zrzucie do stawu nr 1 w celu jego opróżnienia za pomocą rurociągu PVC z zasuwą zamykającą o średnicy f 300 mm, długości L = 18 m w ilości: Q = 6,0 l/s, Qmax h = 21,6 m3/h, Qśr.d = 518,4 m3/d, Qmax rok = 6.739,2 m3/rok w okresie 13 dni marca każdego roku,
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) urządzeń wodnych:
 
budowla piętrząco-upustowa:  N: 50o 32’ 57”             E: 17o 50’ 01”
staw nr 1 środek:                                 N: 50o 32’ 58”             E: 17o 49’ 55”
staw nr 2 środek:                                N: 50o 32’ 50”             E: 17o 49’ 43”
rów opaskowy (początek):                  N: 50o 32’ 57”             E: 17o 50’ 06”
rów opaskowy (koniec-syfon):            N: 50o 33’ 00”             E: 17o 49’ 46”
                  rurociąg zasilający:                               N: 50o 33’ 00”             E: 17o 49’ 39”
                  rurociąg zrzutowy:                               N: 50o 33’ 00”             E: 17o 49’ 46”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane są urządzenia wodne:
 
-     działka nr 849 a.m. 7 obręb Ligota Prószkowska gm. Prószków (staw nr 1) stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu dzierżawa: J. Klosa,
-     działka nr 826, 827, 828 a.m. 7 obręb Ligota Prószkowska gm. Prószków (staw nr 2) stanowiąca własność Jolanty i Joachima Klosa z Prószkowa,
-     działka nr 848 a.m. 7 obręb Ligota Prószkowska gm. Prószków (rów opaskowy   R-G) stanowiąca własność Skarbu Państwa (w zarządzie WZMiUW w Opolu),
-     działka nr 417/4 a.m. 5 obręb Ligota Prószkowska gm. Prószków (grobla czołowa wraz z mnichem betonowym) stanowiąca własność Województwa Opolskiego (w zarządzie WZD w Opolu)
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 206 w godzinach urzędowania.
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, w godzinach urzędowania.
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
Wersja XML