Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2012.BS

 

Opole, 2012-12-05

 

OŚ. 6341. 124. 2012. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 64a, ust.4, art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu postępowania, na wniosek pana Stanisława Staniszewskiego z Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. 45-317 Opole, ul. Morcinka 43 (pismo znak ZUiRW-182/12/911 z dnia 16-11-2012 r.), działającego z upoważnienia pana Andrzeja Szindzielorza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi, wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu FADOME A.Szindzielorz, 46-060 Złotniki, ul. Zimnicka 4, gm. Prószków, zlokalizowanego przy ul.Strzeleckiej  na działkach nr 250, 251, 752/256, 753/256, 619/256, 751/256, 750/256, 745/257, 746/257, 749/256 am 3 obręb Złotniki, w zakresie:

1. wydania decyzji o legalizacji  urządzeń wodnych:

a. zbiornika retencyjno – infiltracyjnego,  ziemnego o wymiarach całkowitych: 15 m x 29 m, o pojemności 252,5 m3 w stanie istniejącym, oraz po docelowym (zawnioskowanym) pogłębieniu zbiornika o 1,0 m  o pojemności 370 m3

b. pięciu zespołu studni chłonnych o parametrach:  

    - zespół studni „A” – średnia głębokość H = 4,0 m, szt.7

    - zespół studni „B” – średnia głębokość H = 3,3 m, szt.12

    - zespół studni „C” – średnia głębokość H = 3,4 m, szt.12

    - zespół studni „D” – średnia głębokość H = 3,5 m, szt.4

    - zespół studni „E” – średnia głębokość H = 3,4 m, szt.20

2. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód, na wprowadzanie wód  opadowych i roztopowych do ziemni, poprzez  studnie chłonne oraz zbiornik retencyjno – infiltracyjny w ilości całkowitej obliczeniowej Q obl. = 309,10 l/s przy q = 130 l/s*ha t = 15 min, z powierzchni F = 3,3025 ha.    

 

Równocześnie informuję, że w ciągu 7 dni, od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z dokumentacją oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.    

Dokumentacja do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29, pok. 206.

 

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML