Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2012.BS

 

Opole, 2012-12-04

 

OŚ. 6341. 112. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 


         Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 

 podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 23 października 2012 r., postępowania na wniosek Pana Tadeusza Cwynara Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 49-130 Tułowice, ul.Kościuszki 13  (pismo znak SUWiOŚ/1766/12 z dnia 22 października 2012 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, z oczyszczalni ścieków w Tułowicach,  istniejącym wylotem ścieków do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej zlokalizowanym w km 20+050,  w dopuszczalnych  ilościach:

- Qśrd = 1950,00 m3/d

- Qmax r = 445 000,00 m3/rok

- Qmaxh = 200,00 m3/h,

i dopuszczalnych wartościach stężeń charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń, z uwzględnieniem art. 41 ust. 5 ustawy Prawo wodne:

-  BZT5 ≤ 25 mgO2/l,

- ChZTCr ≤125 mgO2/l,     

-  zawiesiny ogólne  ≤ 35 mg/l,

- azot ogólny ≤ 25 mg/l,

- fosfor ogólny ≤ 5 mg/l.

Lokalizacja wylotu ścieków w km 20+050 rz. Ścinawy Niemodlińskiej – działka nr 201 am 1 obręb Tułowice, właściciel: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach, zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód – działka nr 197am 1 obręb Tułowice,  właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu).

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML